Juridiska föreningen i Finland. Kriget med Ryssland har självfallet haft till följd, att flertalet av föreningens yngre medlemmar under sommaren och hösten varit inkallade i militärtjänst. Intill föreningens årsmöte d. 13 dec. hade landets juristkår förlorat 17 av sina medlemmar såsom stupade. Härtill kommer dessutom ett betydande antal jurisstuderande. Trots kriget har föreningens verksamhet dock kunnat försiggå programenligt. Föreningen har sammanträtt till sex möten, tre under våren och tre under hösten, vid vilka diskussionsprogrammets tolv frågor behandlats. Referenter hava varit universitetsadjunkten, jurisdoktorn Arvo R. Heikonen, vicehäradshövdingen Kaj Erik Östenson, i kriget sedermera stupade vicehäradshövdingen Erik W. Lindqvist, sjökaptenen, vicehäradshövdingen Herbert Andersson, justitiekanslers adjointen C. G. Möller, jurisdoktorn Ilmo Ollinen, presidenten K. J Ståhlberg och prof. Gunnar Palmgren vid vårterminens möten samt jurisutriusquekandidaten Lars Wasastjerna, justitierådmannnen Torsten Nilsson, justitierådmannen Gunnar Nybergh och skolrådet, jurisdoktorn Bo Palmgren.
    D. 13 dec. 1941 sammanträdde föreningen till årsmöte (se härom SvJT 1942 s. 92). Årsfestföredraget hölls denna gång av prof. Åke Holmbäck från Uppsala och behandlade reformsträvandena inom svensk aktiebolagsrätt.
    Efter det föreningens ordförande, prof. O. Hj. Granfelt vid årsmötet bestämt undanbett sig återval, utsågs till ny ordförande hittillsvarande viceordföranden, prof. Erik af Hällström. Till viceordförande valdes justitierådet Oskar Möller. Ordinarie styrelsemedlemmar blevo, efter det jämväl föreningens mångårige styrelseledamot, jurisutriusquekanditaten Lars Wasastjerna förklarat sig önska avgå, justitierådet Karl Erikson, förvaltningsrådet Kurt Kaira, bankdirektören, jurisutriusquekandidaten C. A. Öhman ochrådmannen Gunnar Nybergh. Till suppleanter i styrelsen valdes advokaten, vicehäradshövdingen Aarne Castrén och hovrättsassessorn Harald Brunou.
    Prof. O. Hj. Granfelt, som under 27 år tillhört föreningens styrelse, därav 10 år såsom sekreterare och 16 år såsom ordförande, har sedermera av föreningen kallats till dess hedersledamot.
    Föreningens sekreterare är prof. Gunnar Palmgren, dess skattmästare vicehäradshövdingen Lars Gestrin och dess mötesvärd vicehäradshövding Randall Nybom.
    Föreningens tidskrift (FJFT) har under året utkommit i sin sjuttiosjunde årgång med sedvanliga sex häften. Huvudredaktör har varit prof. O. Hj. Granfelt, redaktionssekreterare prof. Ragnar Hemmer och redaktör för tidskriftens litteraturavdelning prof. Erik af Hällström. Tidskriftens prenumerationspris är 100 mark, men prenumeranter på Svensk Juristtidning erhålla tidskriften för ett prenumerationspris om 7 kr. inklusive porto vid prenumeration antingen direkt (adr. vicehäradshövding Lars Gestrin, Fänrik Stålsgatan 9, Helsingfors) eller genom Svensk Juristtidnings expedition.
    Föreningens medlemsantal är nu 731. Dessutom räknar föreningen 8 hedersledamöter.
    Ordförande resp. sekreterare för föreningens tre filialavdelningar äro: för Åbo filialavdelning hovrättsrådet Edvard Hällfors och vicehäradshövdingen

264 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.Tor-Erik Lassenius, för Wasa filialavdelning hovrättsrådet Felix Johansson och hovrättsassessorn, jurisdoktorn J. H. Sandelin samt för Kuopio (tidigare Viborgs) filialavdelning vicepresidenten Knut Ångelin och hovrättskanslisten Lars Henrik Lilius.

Gunnar Palmgren.