Kriminalistföreningen i Finland. Föreningen höll sitt årsmöte i Helsingfors d. 28 maj 1941. Ordet leddes av vice ordföranden i föreningens styrelse, prof. Brynolf Honkasalo. Vid mötet närvoro c:a 35 personer. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, särskilt riktande sig till föreningens svenske gäst, överdirektören Hardy Göransson. Styrelsen återvaldes och föreningens medlemsavgift 1941 bibehölls vid det gamla, 25 mk.
    Vid årsmötet inleddes diskussionsfrågan »Brottslighetens utveckling i Finland med särskilt avseende fäst vid vinterkrigets inverkan» av docenten fil.dr Veli Verkko. Som korreferent uppträdde överdirektören A. P. Arvelo. I den påföljande diskussionen deltogo överdirektören Hardy Göransson, jur.dr Otto Brusilin, äldre justitierådmannen B. C. Carlson, jur. kand. Osmo Castrén, prof. Ernst Ehrnrooth, fängelsepsykiatern dr Martti Kaila, ordföranden samt de båda referenterna.
    D. 20 dec., då hundra år hade förflutit från den finska rätts- och kriminalstatistikens grundande, anordnade föreningen tillsammans med Statistiska samfundet i Finland ett gemensamt möte i Helsingfors. Mötet var besökt av c:a 60 personer.
    Öppningstalet hölls av kriminalistföreningens ordförande, överborgmästare Antti Tulenheimo samt ett föredrag över ämnet »Finska rätts- och kriminalstatistikens hundraårsminne» av docenten Veli Verkko. Till mötet anlände telegram bl. a. från Svenska kriminalistföreningens styrelse samt från byråchefen dr Otto Grönlund, förste aktuarien Sverker Groth och aktuarien Cecil Hammarberg, Stockholm.
    Liksom under tidigare år har Kriminalistföreningen i Finland även år 1941 tillsammans med organisationen »Medborgerligt ansvar» anordnat s. k. antibrottslighetsdagar, de sjunde i ordningen, denna gång i Åbo d. 29 och 30 mars (en redogörelse för dessa dagar ingår i SvJT 1941 s. 518).
    Under årets lopp har föreningens årsbok 1940 utkommit. Föreningens statsbidrag, som tidigare utgjort 25,000 mk., minskades år 1940 till 10,000 mk. och 1941 ytterligare till 5,000 mk. Ur Längmanska medlen har föreningen erhållit för treårsperioden 1941─43 inalles 5,000 mk. Medlemsantalet var vid årets slut c:a 400.
    Ordinarie medlemmar i styrelsen till årsmötet 1942 äro överborgmästare Antti Tulenheimo, ordf., prof. Brynolf Honkasalo, v. ordf., prof. Aatos Alanen, chefen för statspolisen Arno Anthoni, överdirektören A. P. Arvelo, justitierådmannen B. C. Carlson, prof. Ernst Ehrnrooth, justitierådet Paavo Kekomäki, överinspektören Paavo Mustala, skattmästare, prof. Bruno A. Salmiala, polisrådet Kosti Vasa och fil. dr Veli Verkko, sekr. Suppleanteräro polismästarens juridiske adjoint V. V. Hietalahti, dr Martti Kaila, skolrådet Erik Mandelin, föreståndarinnan Karin Neuman-Rahn, skolrådet S. S. Salmensaari och regeringssekreteraren V. L. Telkkä.
    Vid svenska kriminalistföreningens årsmöte d. 24 okt. representerades föreningen av prof. Ernst Ehrnrooth och fängelsepsykiatern, dr Martii Kaila.
 

V. V.