Juristföreningen i Stockholm, som icke hållit några sammanträden under 1941, sammanträdde d. 2 mars 1942 till årsmöte under ordförandeskap av justitierådet Emil Sandström. Vid sammanträdet höll docenten med. dr Gösta Rvlander föredrag över ämnet »Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser». Efter föredraget vidtog diskussion med inlägg av professor Ragnar Bergendal, advokat Georg Stjernstedt, hovrättsassessor Kurt Holmgren, justitierådet Nils Alexanderson och överdirektör Hardy Göransson.
    Till styrelseledamöter för år 1942 utsågos regeringsrådet Gustaf Eklund, ordf., advokaten Gudmund Silfverstolpe, v. ordf., bankombudsman Axel M. Åström, sekr. och kassaförv., hovrättsassessor Erik Alexanderson, hovrättsrådet Erik Bergendal, borgmästare Gunnar Fant, professor Håkan Nial och hovrättsfiskal Sture Petrén. Medlemmarnas antal uppgår till omkring 360.
    Hovauditör C. Ljungholm, som lämnade styrelsen efter ett 30-årigt ledamotskap av densamma alltifrån dess stiftande dels som ordförande och dels som vice ordförande, blev föremål för en varm hyllning för sitt långvariga arbete till föreningens fromma.

    Föreningen Yngre jurister vid Svea hovrätt har under år 1941 sammanträtt tre gånger, nämligen till ordinarie årsmöte d. 7 mars samt till extramöten d. 30 maj och d. 12 dec. Vid mötet d. 30 maj höll revisionssekreteraren Walter Behrman föredrag över ämnet »Arbetet i nedre justitierevisionen» och vid mötet d. 12 dec. aktuarien i fångvårdsstyrelsen Torsten Erikssonöver ämnet »Straff och skyddsåtgärder på verkställighetsstadiet». Vid årsmötet utsågs till styrelseledamöter assessorn Sven Romanus, ordf., e. o.assessorn Nils Berggren, v. ordf., fiskalen Erik Spens, sekr. och kassaförvaltare, samt fiskalerna Bertil Alexanderson och Gunnar Lagergren med assessorerna G. A. Widell och Åke Lundgren samt e. o. assessorerna Jarl Prom och Sture Petrén som suppleanter. Medlemmarnas antal uppgår till 100.

    Jönköpings juridiska förening har under 1941 hållit årsmöte d. 3 maj och har dessutom sammanträtt d. 29 nov. Vid årsmötet höll prof. Henry Ussing föredrag över ämnet »Hvilke Arter af Skade skal erstattes efter almindelige Regler om Erstatning udenfor Kontraktsforhold?» F. d. justitierådet Rudolf Eklund höll å sammanträdet d. 29 nov. föredrag över ämnet »Om force majeure vid köpeavtal».
    Styrelsen utgöres av presidenten Gunnar Bendz, ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, hovrättsassessorn Torsten Myrland, sekr., häradshövdingen Michaël Ehrenborg, landssekreteraren Harald Bergelin och advokaten Nils Trotting, med hovrättsrådet Birger Aurell, häradshövdingen Pehr Cederschiöld och advokaten Hans Sundström som suppleanter. Antalet medlemmar utgör omkring 150.

    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1941 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträde d. 8 mars höll notarien Knut

280 NOTISER.Rodhe föredrag över ämnet »De yngre juristernas problem». Direktören för fångvårdens ungdomsanstalt å Skenäs Folke Karlström höll d. 6 dec. föredrag om »Ungdomsfängelset i praktiken». I anslutning till årsmötet d. 7 juni anordnades för föreningens medlemmar med damer utflykt till Visingsö.
    Styrelsen för verksamhetsåret 1941─1942 utgöres av e. o. assessorn Gösta Bergström, ordf., fiskalen Björn Widegren, v. ordf., fiskalen Bo G. Beskow, sekr. och kassaförvaltare, samt e. o. assessorn Sven Ekblom och fiskalen Wilhelm Stoltz med fiskalerna Gunnar Michelson, Carl-Ivar Lefwander, Sture Cederbalk och Nils Källoff som suppleanter. Medlemsantalet utgöromkring 180.