Juristen (h. 4—12): »Notarialvæsenet i Støbeskeen» av Dommerfuldmægtig TAGE JERRIS (S. 50—59), »Om David Humes Filosofi» av Prof. VINDING KRUSE (s. 66—70). »Auktionskøberens Retsstilling» av Landsretssagfører M.C. A. BJERRE (s. 73—103), »Den danske Tingslysningslov og Statskassens Erstatningsansvar» av Prof. VINDING KRUSE (S. 105—111), »Om Krigsforsikring» av cand. jur. R. KÆSTEL (s. 111—152).

 

    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (h 1—2): Några drag i 1941 års svenska förslag till aktiebolagslag» av prof. ÅKE HOLMBÄCK (s. 11—28), »Om strömfallslägenhets ansvar för inteckningar i stamfastigheterna» av hovrättsrådet EDVARD HÄLLFORS (S. 29—39). »Konungens Högsta Domstol» av prof. BRUNO LESCH (S. 73—77), »Aktiebolags förvärv av egna aktier» av prof. LAURI CEDERBERG (S. 78—115), »Om pantsättning av förlagsrätt» av justitierådman GUNNAR NYBERGH (S. 116—129), »Ännu några ord om lagmansinstitutionen i Viborgs slottslän under medeltiden» av prof. RAGNAR HEMMER (s. 130—136).

L af K.

Nya böcker.
Aarsberetning, Retslægeraadets, for 1940. Khvn 1942. Hagerup. 302 s.
BOËTHIUS, GÖSTA. De nya skatteförfattningarna (gällande fr. o. m. 1942) jämte upplysningar om värnpliktigas och militär personals beskattning samt viktigare prejudikat 1940—1941. Supplement till Våra skatter, del III. Sthm 1942. Geber. 70 s. Kr. 2.75.
EILARD, R. Lagen om införsel i avlöning, pension eller livränta den 14 juni 1917 med lagmotiv, rättsfallshänvisningar och förklarande anmärkningar för praktiskt bruk Sthm 1942. Hebos förlag. 168 s. Inb.kr. 7.50.
ENGSTRÖMER, THORE. Några aktuella frågor vid rättegångsreformens behandling i riksdagen. Upps. & Leipzig 1942 Lundequistska bokhandeln.14 s. 50 öre. — Uppsala universitets årsskrift 1942: 2.
FAGERHOLM, P. HJ. Vardagslivets juridik. Sthm 1942. Bonnier. 247 s. Kr. 4.75. Forslag til Lov om Aktieselskaber med tilhørende Bemærkninger. Khvn 1942. Schultz. 118 s. Kr. 5.00.
KINBERG, OLOF. Socialläkarnas uppgifter i samhället. Sthm 1941. Fritze. 163 s.Kr. 5.50.
KRUSE, VINDING. Erkendelse og Vurdering. Erkendelseslærens og Etikkens Grundproblem. Khvn 1942. Busck. 574 s. Inb. kr. 20.00.
NORDLANDER, JOHAN. Domare och präster, krigare och borgare. Sthm 1942. Björck & Börjesson i distr. 173 s. Kr. 3.00. — Norrländska samlingar h. 16 (4:2).
PETZÄLL, ÅKE. Makt och rätt. Lund 1942. C. W. K. Gleerup. Kr. 1.50. — Särtryck ur Vetenskapssocieteten i Lund, Årsbok 1941, s. 50—71.
SKÖLD, PER EDVIN & VANNER, AL. Skattelagarna. 7 omarb. och revid. uppl. Sthm 1942. Tiden. 417 s. Kr. 4.75. — Tidens medborgarhandböcker 12.
WALENSKY, WERNER. Den nya rattfyllerilagen. Sambandet mellan promillevärden i blodet och alkoholförtäring. Sthm 1942. Natur och kultur. 56 s.Kr. 2.25.

Knut Rodhe.