Förslag till utvidgad vanhävdslagstiftning. 1941 års vanhävdsutredning (häradshövdingen Nils Wihlborg, utredningsman, riksdagsmännen O. L. Tjällgren, G. K. Pettersson, A. Nilsson och S. Janson samt godsägaren K.Klinker, sakkunniga, fiskalen i hovrätten över Skåne och Blekinge Ingvar Bladh, sekr.) har d. 27 febr. 1942 avlämnat en promemoria med förslag till utvidgad vanhävdslagstiftning (SOU 1942:5, se SvJT 1941 s. 883). Den föreslagna lagen, som erhållit rubriken »Lag om åtgärder mot vanhävd av jordbruk», är avsedd att gälla endast under nu rådande kristid. Lagförslaget bygger till stor del på lagen d. 27 juni 1927 angående uppsikt å vissa jordbruk och har liksom denna erhållit karaktären av en uppsiktslag men innehåller dock väsentliga avvikelser från 1927 års lag, avsedda att anpassa vanhävdslagen efter de från det normala avvikande förhållandena på jordbrukets och folkförsörjningens område, som kristiden medfört. Vanhävdslagen är sålunda avsedd att gälla varje brukningsdel med mer än ett hektar odlad jord, oberoende av vem som är dess ägare och utan hänsyn till om den brukas avägaren eller av annan. Undantag har endast gjorts för jord som äges avkronan. Som vanhävd skall betraktas att jorden så vanskötes, att dess avkastningsförmåga äventyras, eller att nödiga byggnader bortföras eller lämnas utan underhåll. Ansvarigheten för vanhävdens avhjälpande skall beträffande brukningsdel, som brukas av ägaren, åvila denne och beträffande brukningsdel, som brukas av annan än ägaren, åvila brukaren i fråga om jorden och ägaren i fråga om byggnaderna. Emellertid skall ansvarigheten icke utkrävas av den som på grund av medellöshet eller av annan giltigorsak är urstånd att avhjälpa vanhävden. Den i lagen föreskrivna uppsikten skall utövas av de enligt 1927 års uppsiktslag utsedda jordbrukskommissionerna. Sedan vanhävd konstaterats skall kommissionen söka med den förvanhävden ansvarige träffa överenskommelse om åtgärder till vanhävdens avhjälpande. Om överenskommelse ej kan träffas, skall kommissionen anmäla förhållandet hos länsstyrelsen, som äger förelägga den ansvarige att vidtaga erforderliga åtgärder. Underlåtenhet att ställa sig överenskommelse eller föreläggande till efterrättelse kan medföra böter eller vite. När för sådd eller skörd så är oundgängligen nödvändigt skall länsstyrelsen kunna efteranmälan av jordbrukskommissionen förordna att för ändamålet nödig åtgärd skall verkställas genom kommissionens försorg. Under den nya lagens giltighetstid skall, enligt övergångsbestämmelserna till lagförslaget, 1927 årslag icke tillämpas utom i vissa hänseenden.

 

I. B.