Utredning om skydd för vissa kännetecken. Inom justitiedepartementet har upprättats en P. M. angående ökat rättsskydd för beteckningar på affärsföretag, varor, litterära verk m. m. (Justitiedepartementets promemorior 1942: 1). Som utgångspunkt för utredningen har bl. a. tjänat en bestämmelse i den år 1934 reviderade Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten.
    I promemorian föreslås, att ett förstärkt rättsskydd skall införas för kännetecken av olika slag, och att de härför erforderliga stadgandena skola ingåsom en ny avdelning i 1931 års lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. Till de kännetecken, vilka härigenom skola skyddas, höra bl. a. egennamn, firmabeteckningar, fantasinamn, varumärken, utstyrsel, titlar på auktorverk samt vissa reklamalster. Förslaget stadgar straff och skadestånd för den som, med uppsåt att framkalla förväxling, i utövning av näringsverksamhet använder dylikt kännetecken, vilket lätt kan förväxlas med annans förut här i riket inarbetade kännetecken. Samma påföljder skola enligt förslaget inträda, om någon eljest i förväxlingsuppsåt offentliggör eller mångfaldigar litterärt, musikaliskt eller konstnärligt verk under egenartad titel eller pseudonym, varigenom lätt kan föranledas förväxling med annans förut offentliggjorda verk eller dess upphovsman.

 

H. Z.

 

    Utredning om åtalseftergift. Med stöd av K. M:ts beslut den 6 oktober 1938, varigenom strafflagberedningen tillsattes och dess allmänna arbetsuppgifter bestämdes, har justitieministern statsrådet K. G. Westman den 19 mars 1942 förordnat att strafflagberedningen skall upptaga frågan rörande lagstiftning om åtalseftergift såvitt angår ungdomliga lagöverträdare. Till att, efter kallelse av beredningens ordförande, samråda med beredningen vid ifrågavarande utredning har justitieministern förordnat häradshövdingen G. A. Eriksson, överdirektören H. Göransson, borgmästaren M. Heuman och professorn I. Agge. Tillika har sekreteraren i ungdomsfängelsenämnden T. Lindberg förordnats att såsom sekreterare biträda vid utredningsarbetet.

 

    Lagrådet har nedannämnda dagar år 1942 avigivit utlåtande över följande lagförslag:
    Febr. 11. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4 § lagen d. 17 juni 1938 om semester. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet. Föredragande: sekreteraren i clearingnämnden Christian Eberstein. (Hand.dep.)
    Febr. 19. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 8 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. bolag, föreningar, sparbanker, vissa andra inrättningar och samfälligheter samt stiftelser vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. patent vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 343    Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 1 nov. 1940 med särskilda bestämmelser ang. förmynderskap, godmanskap och boutredning vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1940 om förbud i vissa fall mot beviljande av kvarstad eller skingringsförbud. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Febr. 24. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av utsökningslagen m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 om tjänsteplikt m. m. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc. dep. Sven Björkholm.
    Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 om undantag från gällande bestämmelser rörande arbetstidens reglering m. m. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Mars. 3. Förslag till lag om ändring i vissa delar av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 samt om fortsatt giltighet av lagen. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhushållningsdep.)
    Förslag till lag om straff för överträdelse av vissa ransoneringsförfattningar m. m. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhushållningsdep.)
    Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 9 jan. 1940 om vissa tvångsmedel vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 26 april 1940 med särskilda bestämmelser ang. domstolarna och rättegången vid krig eller krigsfara m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Mars 5. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Mars 6. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 11 juni 1937 om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Mars 10. Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 21 juni 1940 om skyldighet att bortföra varuförråd m. m. Föredragande: lagbyråchefen RolfDahlgren. (Folkhushållningsdep.)
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 30 dec. 1939 ang. vissa utfästelser rörande införsel och utförsel av varor m. m. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhushållningsdep.)
    Mars 11. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 om expropriation. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av valutalagen d. 22 juni 1939. Föredragande: byråchefen å rättsavdeln. i fin.dep. Hjalmar Nordfelt.
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 15 dec. 1939 ang. rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolagskassareserv. Föredragande: byråchefen å rättsavdeln. i fin.dep. Hjalmar Nordfelt.
    Förslag till lag ang. rätt för länsstyrelse att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om förvaring av sparbanks värdehandlingar. Föredragande:byråchefen å rättsavdeln. i fin.dep. Hjalmar Nordfelt.
    Mars 12. Förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen d. 27 juni 1924 ang. införande av lagen om förmynderskap. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Mars 16. Förslag till lag om viss inskränkning i rätten att uthyra bostadslägenheter. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Mars 20. Förslag till beredskapsförfogandelag. Föredragande: hovrättsassessorn F. K. I. Öhman. (Försvarsdep.)
    Mars 26. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 4 juni 1886 ang. ersättning av allmänna medel till vittnen i brottmål. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Mars 27. Förslag till lag med särskilda bestämmelser om uppfinningar av

344 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.betydelse för rikets försvar eller folkförsörjningen m. m. Föredragande: byråchefen Å. von Zweigbergk. (Just.dep.)
    April 14. Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ lagen d. 20 juni 1918 ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar. Föredragande:hovrättsassessorn Gösta Thulin. (Soc.dep.)
    April 16. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 10 mars 1939 om statlig krigsförsäkring m. m. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhush.dep.)
    April 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § 2 mom. samt 7 och 31 §§ lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    April 23. Förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag. Föredragande: Chefen för rättsavdeln. i fin.dep. Enar Eckerberg.
    April 24. Förslag till lag om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar och lag om ändrad lydelse av 11 § 5 mom. luftskyddslagen d. 11 juni 1937 m. m. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Nils Berggren. (Soc.dep.)
    Förslag till lag ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 15 dec. 1939 om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Förslag till lag om ändrad lydelse av 20, 21, 23 och 30 §§ lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Maj 4. Förslag till lag om ändring i lagen d. 29 maj 1931 med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens. Föredragande: byråchefen Åke von Zweigbergk. (Just.dep.)

 

L. af K.