K. G. WESTMAN. 351Tryckfrihetsförordningen 3:9.1 Den 21 mars 1942 besvarade justitieministern, statsrådet K. G. Westman, i första kammaren följande fråga av hr Sam Larsson: »Är statsrådet i tillfälle att lämna kammaren del av de skäl som föranlett beslagtagandet av ett stort antal tidskrifter och tidningar under de senaste dagarna?» I förra delen av sittsvar utvecklade statsrådet Westman sina synpunkter på tolkningen av § 3 mom. 9 punkterna 2 och 3 tryckfrihetsförordningen. I senare delen av svaret bemötte statsrådet den framställda anmärkningen att regeringens ingripande icke skett med tillbörlig allsidig inriktning. Här återgives den förra delen av statsrådet Westmans anförande.
    »Vid flera tillfällen har jag med hänsyn till ämnets vikt och den del jag har i ansvaret för regeringens tryckfrihetspolitik lämnat denna kammare upplysning om regeringens tillämpning av TF, om dess åtgärder och om de synpunkter, ur vilka de tillkommit. Hr Sam Larssons interpellation och dess motivering ge mig ånyo ett tillfälle att söka undanröja missuppfattningar, som synas dröja kvar på vissa håll, klargöra innebörden och omfattningen av de ingripanden, som föranlett interpellationen, och insätta dem i det sammanhang, vari de måste ses och bedömas.
    De åtgärder, varom det är fråga, ha företagits med stöd av TF § 3 mom. 9 p. 2 och 3.
    I detta mom:s p. 1 — vilken icke kommit i tillämpning vid de fall, som åsyftas i interpellationen — stadgas om förfarandet vid en förbrytelse, som består i smädliga, förgripliga eller till osämja med främmande makter syftande omdömen och yttranden om samtida nationer eller stater o. s. v. Denna förbrytelse åtalas inför domstol, straffas enl. 8 kap. 4 § strafflagen och skriften konfiskeras.
    De närmast följande punkterna handla om det fall, då en sådan förbrytelse icke föreligger. De gälla i motsats till p. 1 om det fall, då skriften ej är smädlig eller förgriplig, men genom densamma missförstånd med utländsk makt sig yppat. En sådan skrift må utan rättegång genom beslut av Konungen i statsrådet konfiskeras. I avbidan på sådant beslut må che-

 

1 Till belysning av tillämpningen i praxis av TF 3: 9 p. 2, efter grundlagsändringen SFS 21 febr. 1941 nr 89 p. 2 och 3, meddelas följande förteckning över skrifter som fr. o. m. september 1939 t. o. m. 24 april 1942 blivit föremål för konfiskering utan rättegång. Först kan nämnas att under samma tid TF 5: 13 tilllämpats i två fall, nämligen 29/9 1939, då K. M:t beslöt sekvestrering och indragning av Kurt Singer: Göring Tysklands farligaste man, och 9/2 1940, då samma beslut fattades beträffande Herman Rauschning: Samtal med Hitler. TF 3: 9 p. 2 har tillämpats i nedan angivna 231 fall. I flera av dessa ha två eller flera tidningar konfiskerats med anledning av likalydande artiklar. Fr. o. m. mars 1941 har i det stora flertalet fall K. M:ts beslut om konfiskation utan rättegång föregåtts av beslut av justitieministern om kvarstad i avbidan på konfiskationen: 1939 17/11 Gustaf Ericsson: Hitler skjuts kl. 24.1940 4/1 Ture Nerman: Europa 1940. 12/1 Martin Andersen-Nexö: Finland — den politiska terrorns land, José Garcia Pradas: Ryssland förrådde oss! 1/3 Hermann Rauschning: Samtal med Hitler. Andra översedda upplagan. 8/3 Hermann Rauschning: Samtal med Hitler. Tredje översedda upplagan.9/4 Otto Strasser: Den tyska Bartholomeinatten. 28/4 »Med deras egna ord — — —», Trots allt! nr 17, Nyheter från Storbritannien nr 17.10/5 Hermann Rauschning: Samtal med Hitler. Fjärde översedda upplagan. 17/5 Trots allt! nr 20. 24/5 Harold Nicolson: Varför England är i krig. 28/6 Hermann Rauschning: Samtal med Hitler. Femte tillökade upplagan. 12/67 Harold Nicolson: Varför England är i krig. Andra översedda upplagan.

352 K. G. WESTMAN.fen för justitiedepartementet förordna om skriftens beläggande med kvarstad.
    Här har alltså i TF stadgats ett administrativt förfarande för det fall, att förutsättningarna för en rättegång icke föreligga. TF åsyftar här en åtgärd, som regeringen vidtar av utrikespolitiska skäl och som framkallas av att skriften störande inverkat på det vänskapliga förhållandet till främmande makt genom att åstadkomma missförstånd.
    Under de senare åren har ibland påståtts, att detta stadgande ej borde användas, då det stode i strid med TF:s anda. Detta påstående vederlägges av historiska vittnesbörd. Stadgandet förekommer tydligt utformat och motiverat redan i 1810 års konstitutionsutskotts memorial, det inflöt vid sidan av indragningsmakten i 1812 års TF, och när indragningsmakten avskaffades genom beslut vid 1840—41 och 1844—45 års riksdagar, skedde detta med ett uttalande av konstitutionsutskottet, vari hänvisades till att Konungen 'äger i allt fall enligt 3 § 9 mom. TF att utan rättegång låta konfiskera allt slagsskrift, varigenom missförstånd med främmande makt sig yppat'.
    Härav torde framgå att det administrativa förfarandet icke ansetts oförenligt med TF:s anda. Riksdagen har också nyligen underkänt en sådan mening, då den genom beslut 1940 och 1941 godkänt ifrågavarande stadgande i ny formulering.
    Det har, så vitt jag vet, riktigt framhållits, att K. M:t ej under den tid, som förflutit sedan mitten av förra århundradet, använt sig av den hänvisning till TF 3:9 andra punkten, som konstitutionsutskottet då meddelade, förrän så skett i det ömtåliga läge, vari Sverige befinner sig under det nu pågående stora kriget.
    Vi ha som bekant tunga och tidskrävande former för grundlagsändringar i vårt land. En följd härav är, att grundlagen bör bereda regering och riksdag utrymme för den handlingsförmåga, som kräves ej blott under lugna år utan även i tider av fara och beredskap. Det ligger alltså intet anmärkningsvärt däri, att grundlagen innehåller bestämmelser som under en lång period kunna befinna sig i vila för att sedan under andra förhållanden bringas i tillämpning.
    Vad beträffar det lagstadgande, varom nu är fråga, är jag — i likhet

 

6/9 Varbergsposten nr 135. 12/9 Ny Dag nr 207 A och B samt nr 207 1/2, Dagens Eko nr 16, Arbetar-Tidningen nr 203. 13/9 Dagens Eko nr 20, Trots Allt! nr 37, Arbetar-Tidningen nr 210. 16/9 Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning nr 212, 213 och 214. 27/9 Arbetar-Posten nr 36, Ture Nerman: Svensk och människa.4/10 Männen som göra kriget, utgiven av periodiska skriften Se, Ny kamp för frihet och socialism, Dorothy Thompson: Europas problembarn. 8/10 Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning nr 233, Handelstidningens Veckoblad nr 159. 12/10 Arbetar-Posten nr 39. 25/10 Ny Dag nr 246.1/11 Werner Schäffer: England och Irland, Gert Winsch: England och Palestina, Stefan Schroeder: England och Boerna. 22/11 Göteborgs Morgonpost nr 272, Arbetar-Posten nr 45.30/12 Dagens Eko nr 95 och 99. 1941 24/1 Englands vita bok. Tyska medborgares behandling i Tyskland. 7/3 Vecko-Journalen nr 10. 14/3 Dagens Eko nr 59, Arbetar-Tidningen nr 59, Ny Dagnr 60. 21/3 Nu nr 11, Den Svenske Folksocialisten nr 11, Arbetar-Posten nr 10.4/4 Dagens Eko nr 73, Arbetaren nr 75, Ny Dag nr 75, Arbetar-Tidningen nr 76. 25/4Trots Allt! nr 17.2/5 Dagens Eko nr 96, C. J. Hambro: Detta såg jag hända i Norge, C. J. Hambro: Detta såg jag hända i Norge. Andra upplagan. 9/5 Arbetar-Posten nr 17. 23/5 Arbetar-Posten nr 19. 30/5 Arbetar-Posten nr 20.4/7 Dagens Eko nr 140 A och 141 B. 18/7 Arbetar-Posten nr 26.1/8 Dagens Eko nr 162 A och 163 B, Die Welt nr 29 och 30, Världen i dag nr 30, Ny Dagnr 171. 8/8 Stormklockan nr 15, Arbetar-Posten nr 29, Världen i dag nr 31, Trots Allt! nr 31, Die Welt nr 31, Världen i dag nr 32. 15/8 Die Welt nr 32, Världen i dag nr 33.

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 3: 9. 353med den ärade interpellanten — av den meningen, att det bör användas endast då det är nödvändigt. Jag instämmer med honom då han 'hävdar, att det för sådana åtgärder, som de nu vidtagna måste förefinnas alldeles särskilt starka skäl, om de skola kunna bli förstådda och uppfattade som nödvändiga'.
    Om de skäl som föranlett ingripandena har jag redan lämnat ett kort meddelande i pressen. Jag har där yttrat:
    'En alltmera ökad tendens har framträtt att i tryck återgiva utförliga skildringar av grymheter begångna av olika krigförande parter. Uppgifternas sanningshalt kan under nuvarande förhållanden svårligen kontrolleras. Enär dylika skildringar föranleda missförstånd med främmande makter, har regeringen till fullföljande av sin neutralitetspolitik vid upprepade tillfällen ansett sig nödsakad inskrida mot dylika skräckskildringar riktade mot än den ena, än den andra krigförande makten. Då regeringen på grund av denna hållning finner det nödvändigt att ingripa med anledning av en sådan skildring, är det en konsekvens att ingripandet drabbar alla de tidningar, som återgivit skildringen.'
    Av detta uttalande framgår, att de åtgärder, som föranlett interpellationen, ingå som ett led i en serie åtgärder vidtagna ur samma synpunkt.
    Första gången — det var den 12 jan. 1940 — då beslag företogs mot en skrift med anledning av att den innehöll skräckskildringar gällde åtgärden Martin Andersen Nexös bok 'Finland — den politiska terrorns land'. Som framgår av titeln riktades anklagelserna i denna skrift mot Finland. Under år 1940 startades en skriftserie som hade till syfte att skildra Englands grymheter under dess historia fram till nutiden. Tre häften, som behandlade 'England och boerna', 'England och Palestina', 'England och Irland', beslagtogos. Samma år beslagtogs 'Ny Dag' för en skildring av grymheter riktad mot Japan. Under år 1941 och 1942 har 'Dagens Eko' beslagtagits med anledning av beskyllningar för grymheter riktade mot Ryssland och England, 'Den Svenske Folksocialisten' har beslagtagits för beskyllningar riktade mot England, 'Bildtidningen Signal' för en skildring av grymheter huvudsakligen avseende förra världskriget riktad mot England och 'Norr

 

12/9 Ny Dag nr 208 och 209, Arbetar-Tidningen nr 208, Dagens Eko nr 198 A och 199 B.19/9 Arbetaren nr 211, Syd-Svenska-Kuriren nr 69, Kalmar-Läns-Kuriren nr 69, Arbetar-Posten nr 35, Arbetaren nr 213, Dagens Eko nr 204 B, Arbetar-Kvinnornas Tidning nr 9.26/9 Ny Dag nr 216, Världen i dag nr 38, Stormklockan nr 19.3/10 Arbetar-Tidningen nr 222, Ny Dag nr 223. 10/10 Ny Dag nr 233. 24/10 Arbetaren nr 241, Dagens Eko nr 228 A och 229 B, Trots Allt! nr 42, Ny Dag nr 240, Dagens Eko nr 229 A och 230 B, Arbetar-Posten nr 40, Eskilstuna-Kuriren nr 240, Ny Dag nr 241, Arbetarbladet nr 242, Arbetaren nr 244. 30/10 Arbetar-Posten nr 41, Arbetare-Kuriren nr43, Syd-Svenska-Kuriren nr 81, Kalmar-Läns-Kuriren nr 81, Arbetaren nr 250.14/11 Ny Dag nr 261. 21/11 Arbetar-Posten nr 44, Helsingborgs Dagblad nr 311. 28/11 Flygblad med teckning och fotografier samt med rubrikerna »Rapport av neutrala vittnen om de polska grymheterna» och »De mördade anklaga!» samt varå finnes angivet »Ansvarig utgivare: President Heinrich Kessemeier, Hamburg 13, Hochallee 127. Förlag:Falken-Verlag, Hamburg (1258). Broschek & Co., Hamburg»; Ny Dag nr 274, Syd-Svenska-Kuriren nr 90, Kalmar-Läns-Kuriren nr 90, Arbetar-Tidningen nr 273.5/12 Ny Dag nr 276, Arbetar-Tidningen nr 276, Israel Holmgren: Vart syftar den svenska nazismen?, Arbetaren nr 283. 12/12 Arbetaren nr 284, Ny Dag nr 283. 19/12 Arbetar-Posten nr 48, Sverige Fritt nr 49, Stormklockan nr 24, Arbetarbladet nr 292, Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning nr 293, Arbetar-Posten nr 49. 30/12 Ny Dag nr 296, Arbetaren nr 300.1942 3/1 Arbetar-Tidningen 1941 nr 301. 9/1 Ny Dag nr 4, Arbetar-Tidningen nr 4, Nyheter från Storbritannien nr 1, Sverige Fritt nr 2, Trots Allt! nr 2, nr 2 av Arbetarfolket, Arbetarfolkets Röst, Västmanlands Arbetarblad, Dalarnes Folkblad, Örebro Läns Arbetar-Tidning, Nya Värmland, Östergötlands Arbetartidning, Smålands-Folket och Västra Sverges Arbetarblad. 16/1 Arbetar-Posten nr 1, Den Svenske Folksocialisten nr 2.23/1 Storm nr 1, Stormklockan nr 1, Ny Dag nr 16 och 17, Arbetaren nr 18.

23—427004. Svensk Juristtidning 1942.

354 K. G. WESTMAN.skensflamman' för en skildring som riktade sig mot Finland jämte Tyskland.
    Därjämte beslagtogos ett flertal tidningar, särskilt kommunistiska och syndikalistiska för en rad angrepp som voro riktade mot Tyskland och som tilltogo i häftighet efter Rysslands brytning med Tyskland sommaren 1941.
    Tillika beslagtogos två flygblad. Det ena 'De mördade anklaga' illustrerade grymheter begångna mot tyskar och riktade sina anklagelser mot England och Polen; det andra flygbladet 'Norska patrioter i fängelse' innehöll uppgifter om grymheter i norska fängelser och koncentrationsläger.
    Trots de åtgärder, som sålunda vidtagits riktade åt olika håll, innehöll 'Nordens Frihet' en artikel med detaljerade uppgifter rörande grymheter i norska fängelser och koncentrationsläger. Detta föranledde på hemställan i vanlig ordning från utrikesministern beslut den 11 mars om provisorisk kvarstad å tidningsnumret och detta beslut medförde som konsekvens, att den 12 och 13 mars ytterligare 13 tidningar och en tidskrift togos i beslag, då de infört samma artikel. I överensstämmelse härmed ha sedermera ytterligare två tidningar beslagtagits.
    Beslutet om beslag med anledning av den senast omtalade artikeln innebar, såsom framgått av det föregående, icke något steg utöver vad som förut tillämpats i liknande fall. Det uppseendeväckande var, att åtgärden träffade ett så betydande antal tidningar. Detta berodde tydligen på den spridningsmetod, som använts, nämligen att till dessa tidningar utsänts en cirkulärartikel, som de samtliga infört.
    Man kan naturligtvis framställa den frågan, huruvida tillräckliga skäl föreligga för regeringens strävanden att sätta en gräns för återgivandet i vår press av detaljerade skräckskildringar riktade än mot den ena än mot den andra krigförande makten. Att lämna dörren öppen skulle emellertid medföra påtagliga vådor. Det kan antagas, att propagandaministerierna i de krigförande länderna och deras beskickningar sitta inne med stora samlingar av bilder och beskrivningar anklagande motståndarna för grymheter. Det skulle utan tvivel medföra utrikespolitiska svårigheter, om den svenska pressen utan inskränkning hade möjlighet att införa detta material. De nära

6/2 Arbetar-Posten nr 4, Arbetare-Kuriren nr 5, Hans Habe: Om ock tusen falla. 13/2 Ny Dag nr 30, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning nr 32, Arbetaren nr 33. 20/2 Bildtidningen Signal nr 3, Norska patrioter i fängelse, Diplomatische Korrespondenz, Heft 1.27/2 Arbetar-Posten nr 7, Norrskensflamman nr 7 B, Arbetar-Tidningen nr 43 och 44.6/3 Norrskensflamman nr 8 B, Arbetaren nr 49. 13/3 Mellersta Skåne nr 54, Storm nr 3,Nordens Frihet nr 11, Vestmanlands Läns Tidning nr 59, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning nr 59, Trots Allt! nr 11, Nu nr 11, Karlstads-Tidningen nr 59 A, Falu-Kuriren nr 59, Dala-Tidningen nr 29, Eskilstuna-Kuriren nr 59 A, AB och ABC, HudiksvallsNyheter nr 59 A, Arbetarbladet nr 59, Arbetar-Tidningen nr 59, Norrlandsfolket nr 56,Smålands Folkblad nr 59, Norrländska Socialdemokraten Norrbottens Folkblad nr 59,Bohuslänningen nr 59. 20/3 Handelstidningens Veckoblad nr 40, Arbetar-Tidningen nr 61,Die Welt nr 11, Arbetar-Tidningen nr 64, Borås Nyheter nr 64, Stormklockan nr 6, Norrskensflamman nr 11 A, Östra Småland nr 61. 27/3 Die Welt nr 12, Folkviljan nr 1, Arbetarfolket nr 13 A och B, Arbetarfolkets Röst nr 13, Östergötlands Arbetartidning nr 13, Smålands-Folket nr 13, Västra Sverges Arbetarblad nr 13, Nya Värmland nr 13, Örebro Läns Arbetar-Tidning nr 13, Västmanlands Arbetarblad nr 13, Dalarnes Folkblad nr 13,Arbetaren nr 70.1/4 Die Welt nr 13. 17/4 Die Welt nr 15, Ny Dag nr 84, Folkviljan nr 4, Arbetarfolket nr 16 A och B, Arbetarfolkets Röst nr 16, Östergötlands Arbetartidning nr 16, Smålands Folket nr 16, Västra Sverges Arbetarblad nr 16, Nya Värmland nr 16, Örebro Läns Arbetar-Tidning nr 16, Västmanlands Arbetarblad nr 16 och Dalarnes Folkblad nr 16, Arbetar-Tidningen nr 86. 24/4 Arbetar-Tidningen nr 88, 89, Die Welt nr 16.

TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN 3: 9. 355förbindelser, vari vissa pressorgan stå till främmande makter, skulle givetvis orsaka ett i hög grad ensidigt urval och överhuvud taget skulle även för den oberoende och ansvariga pressen svårigheter möta att sovra materialet.
    Självklart är att lika litet som ett ingripande mot en skräckskildring innebär en dementi av dess innehåll, lika litet innebär den omständigheten, att uppgifter förekomma i den svenska pressen om grymheter begångna av krigförande, något godkännande från regeringens sida av deras trovärdighet.
    I och för sig är det icke önskvärt, att de stridande parterna kunna utnyttja svensk tryckfrihet för en propaganda, ägnad att upphetsa sinnena i vårt land och här framkalla en skärpning i motsättningarna. Det är föga troligt att de uttryck, denna upphetsning kunde taga sig, skulle verka till förbättring i kritiserade förhållanden. Men det avgörande är, att utan tvivel tillstädjandet av skildringar av ifrågavarande art skulle ha skadliga återverkningar på de förbindelser utåt, som det är ett svenskt intresse att upprätthålla.»