Förening för internationell sjörätt i Finland höll sitt årsmöte d. 14 april 1942 i Helsingfors. Föreningens styrelse har följande sammansättning: förvaltningsrådet Rudolf Beckman, ordf., medlemmen av mellanfolkligadomstolen i Haag, minister R. Erich, v. ordf., samt vicehäradshövdingen, sjökaptenen Herb. Andersson, vicehäradshövdingen Tönne Antell, assuransdirektören Sten Krause, prof. Lauri Cederberg och juris doktorn J. O. Söderhjelm, ledamöter, med vicehäradshövdingen Eero Norros och diplomsjökaptenen K. T. Päiviö som suppleanter. Föreningens medlemsantal utgör 48, varav 34 enskilda personer och 14 bolag eller sammanslutningar.
    Vid årsmötet höll prof. S. R. Björkstén ett föredrag om den internationella rättens framtid.

R. B—n.

    Nordisk universitetsdag. Med anledning av den nordiska universitetsdagen den 23 mars 1942 talade vid de svenska universiteten och högskolorna vederbörande föreläsare vid sina ordinarie föreläsningar om nordiska frågor var och en inom sitt ämnesområde. Vid Lunds universitet höll sålunda prof. Åke Malmström en föreläsning om »Det gemensamma lagstiftningsarbetet i Norden» och prof. Einar Sjövall föreläste på Patologiska institutionen om »Lagstiftningsarbetet i de nordiska länderna rörande sterilisering och kastrering».