Albert Johan Vilhelm Vallin avled i Stockholm d. 2 mars 1942. Född i samma stad 1890, avlade han där mogenhetsex. 1908 och jur. kand.ex. 1913. Efter tingstjänstgöring vann han 1915 anställning på O. R. Alrutz' advokatbyrå i Stockholm. Han blev delägare i byrån 1939. År 1918 blev han ledamot av Sveriges advokatsamfund och var sedan 1936 ledamot av dess nämnd. Han var vidare ombudsman hos Stockholms stads brandförsäkringskontor. I Nacka kommuns ärenden deltog han livligt.

 

    Nils Dalberg avled d. 8 mars 1942. Han var född i Brunskog i Värmland 1873, avlade mogenhetsex. i Karlstad 1893 och hovrättsex. i Uppsala 1900. Efter tjänstgöring i kammarkollegium och Stockholms rådhusrätt blev han 1901 anställd på Erik Berglunds advokatbyrå i Stockholm. År 1905 blev han ledamot av Sveriges advokatsamfund.

 

    Åbo akademi. Sedan förutv. presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen fil. dr K. G. Söderholm anhållit om entledigande med utgången av år 1941 från kanslersbefattningen vid Åbo akademi, har 30 dec. 1941 till hans efterträdare utsetts professorn förutv. justitierådet Otto Hjalmar Granfelt.

PERSONALNOTISER. 383Denne, som under en följd av år beklätt den svenska professuren i straff och processrätt vid Helsingfors universitet, lämnade på grund av den s. k. ålderslagen detta ämbete 1 jan. 1942. För Svensk Juristtidnings läsare är den nye akademiekanslern väl känd såsom en flitig och uppskattad medarbetare i tidskriften allt sedan dess tillkomst.

 

I. S.