S. SKARSTEDT och SEVE EKBERG. Lagen om nyttjanderätt till fast egendomav den 14 juni 1907 m. fl. författningar. Tredje uppl. Sthm 1941. Norstedt. X + 546 s. Inb. kr. 12.00.

 

    Andra upplagan av justitierådet SKARSTEDTS edition av nya jordabalken utkom 1924. Ett supplement, redigerat av Skarstedt och nuvarande justitierådet EKBERG, utgavs 1928 (se SvJT 1929 s. 253). Nu föreligger en tredje upplaga, utgiven av Skarstedt och Ekberg tillsammans. Den nya upplagan omfattar även det, som förut behandlades i supplementet; däremot har 3 kap. nyttjanderättslagen utelämnats, emedan detta blivit föremål för en särskild kommentar av byråchefen WALIN (se SvJT 1941 s. 403). Bland nyheterna i den tredje upplagan märkes lagen den 16 maj 1930 om vägrätt, som ingående kommenteras. Vidare märkas de betydelsefulla ändringar, som lagen om servitut undergått under senare år. Ett stort antal nya rättsfall ha även upptagits.

I. S.

 

    Svenska läkartidningen. »Steriliseringarnas geografiska fördelning i Sverige» av NILS VON HOFSTEN (h. 8), »Det nya förslaget till lag om sterilisering» av O. OREDSSON (h. 8), »Behovet av läkarekrafter inom en socialhygieniskt och socialpsykopatologiskt fullgod samhällsorganisation» av OLOF KINBERG (h. 10,17, 36 och 46), »Blodprov och trafiksäkerhet» av GUNNAR DAHLBERG (h. 11), »Endetalj i steriliseringsfrågan» av LEVI BERGSTRÖM (h. 13), »Frågan om de s. k. specialjournalernas offentlighet» (h. 13), »Om sinnessjuknämnden och alkoholistvården» av ALFRED PETRÉN (h. 15), »Ny överinspektör för sinnessjukvården» av ALFRED PETRÉN (h. 27), »Vilka krav ställer socialförsäkringen på läkaren?» av ABRAHAM TROELL (h. 29), »Reformkrav inom sjukkasseverksamheten» av BERNHARD ERIKSSON (h. 35), »Ambulansfart och människoliv» av W. GÅRDLUND (h. 42), »De rättspsykiatriska behandlingsformerna» av CARLGUSTAF BERGLIN (h. 51).

 

    Social-medicinsk tidskrift. »Redogörelse för den nya steriliseringslagen» av ALFRED PETRÉN (h. 9), »Den kriminalpolitiska behandlingen av s. k. psykopater» av GUNNAR LUNDQUIST (h. 12).

 

    Nordisk medicin. »Om rettsmedisin» av O. BERNER (S. 1853; Norsk Magasin for Lægevidenskapen), »Epilepsi som äktenskapshinder och som steriliserings- och abortindikation» av NILS VON HOFSTEN (S. 2147; Hygiea).

S. E.