Kungörelseläsandets avskaffande. Uppläsandet i kyrkorna av s. k. världsliga kungörelser skall från den 1 juli 1942 i huvudsak upphöra. Härom stadgas i 1 § lagen den 13 mars 1942 med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka, att om i lag eller författning är föreskrivet att kungörelse skall uppläsas i kyrka, skall i stället före gudstjänstens början i vapenhuset eller å annan lämplig plats i eller invid kyrkan anslås kungörelsens rubrik eller kort uppgift om dess innehåll jämte tillkännagivande att kungörelsen, där ej laga hinder möter, under den närmaste veckan finnes tillgänglig för allmänheten å pastorsexpeditionen eller annat ställe som av vederbörande präst bestämts. Fatalietid, som nu löper från dagen för uppläsning i kyrka, skall hädanefter räknas från den dag anslag skett.
    Den nya lagen har föranlett utfärandet av vissa tillämpningsbestämmelser genom en kungörelse den 29 maj 1942. När i lag eller författning föreskrives uppläsning i kyrka av kungörelse, skall kungörelsen då den överlämnas till pastor antingen vara försedd med rubrik innehållande kort uppgift cm innehållet eller ock vara åtföljd av sådan uppgift. Det åligger den som utfärdat kungörelsen att tillse, att rubriken eller uppgiften ger nöjaktig vägledning för bedömande av kungörelsens innehåll; pastor har sålunda ej ansvaret härför. Är kungörelsen icke försedd med sådan rubrik eller åtföljd av sådan uppgift, skall pastor dock snarast möjligt på lämpligt sätt

444 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.anmoda vederbörande att inkomma därmed. Hur rubriken eller innehållsuppgiften skall vara formulerad får bedömas efter tillkännagivandets natur. Som exempel upptagas i utfärdade anvisningar bl. a. följande: exekutiv auktion å A. Andersson tillhöriga 1/2 mantal Bro nr 1 i Bro sockenden — — —; kungörelse av Söderbygdens vattendomstol den — — — angående ändrad vattenhushållning vid Bro vattenkraftanläggning i Bro socken; val av kommunalfullmäktige i Bro kommun den — — —; kommunalstämma med Bro kommun den — — —; lösöreköpsavhandling av A. Andersson i Bro.
    Rubrikerna skola av pastor införas i en förteckning enligt fastställt formulär, vilken före gudstjänsten skall uppsättas å nyss angiven plats. Under veckan närmast efter gudstjänsten bör förteckning som varit uppsatt inne i kyrkan, om denna hålles stängd, flyttas till pastorsexpeditionen eller annan lämplig plats, t. ex. kommunal anslagstavla eller kommunalhus.
    Kungörelse som skall anslås bör avlämnas i god tid. Det förutsättes, att pastor på lördagen skall kunna upprätta förteckning över söndagens kungörelser. I tillämpningskungörelsen stadgas därför, att pastor icke är pliktig att i förteckningen upptaga kungörelse, som ej kommit honom tillhanda senast dagen före gudstjänsten. Där så utan olägenhet kan ske bör pastor emellertid, om anledning föreligger, även i förteckningen upptaga kungörelse som avlämnas senare än nu sagts men före gudstjänstens början.
    Då kungörelse efter anslagningen, där ej såsom beträffande lösöreköpsavhandling laga hinder möter, skall förvaras en vecka å pastorsexpeditionen, kan bevis å kungörelsen om att den anslagits, i allmänhet icke erhållas förrän efter denna veckas förlopp. Där så begäres är emellertid pastor skyldig att dessförinnan utfärda särskilt bevis om att viss kungörelse anslagits. Lämpligt är, att när bevis omedelbart önskas om att kungörelse anslagits, kungörelsen översändes i två exemplar med begäran att det ena återställes försett med bevis om anslagningen.
    De nu utfärdade bestämmelserna äro ej avsedda att innefatta en slutgiltig lösning av frågan om kungörandeförfarandets omreglering i hithörande hänseende utan meningen är att efter hand ändring skall vidtagas i alla de viktigare lagar som innehålla föreskrifter om kungörande av världsliga meddelanden i kyrka varvid denna publiceringsmetod skall utbytas mot andra kungörandeformer. Det måste emellertid dröja tämligen länge innan detta reformarbete blivit slutfört.

 

O. G. T.