Lagrådet har nedannämnda dagar år 1942 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Maj 6. Förslag till lag om åtgärder mot vanhävd av jordbruk. Föredragande: lagbyråchefen Bertil Fallenius. (Jordbr.dep.)
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 ang. upplösning av vissa sammanslutningar m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Maj 7. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 9:o), 11:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)
    Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 6 § och 6 kap. 5 § rättegångsbalken m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Herman Zetterberg. (Just.dep.)
    Maj 12. Förslag till lag om avverkningsskyldighet. Föredragande: lagbyråchefen Rolf Dahlgren. (Folkhush.dep.)

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 445    Maj 16. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 24 mars 1938 om understödsföreningar. Föredragande: hovrättsassessorn Gösta Thulin. (Soc.dep.)
    Förslag till lag om ändrad lydelse av 128 § strafflagen för krigsmakten. Föredragande: hovrättsassessorn Ivar Öhman. (Försvarsdep.)
    Maj. 18. Förslag till lag om ändring i vissa delar av utlänningslagen m. m. Föredragande: häradshövdingen Olof Thulin. (Just.dep.)
    Maj 21. Förslag till lag om hyresreglering m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Herman Zetterberg. (Just.dep.)
    Förslag till lag om bestridande av kostnaderna för domsagas kansli och lag ang. ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen d. 17 juni 1932 om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Nils Regner. (Just.dep.)
    Förslag till lag om viss panträtt i spånadslin och hampa m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Olof Palmquist. (Jordbr.dep.)
    Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 okt. 1939 med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt fartygsuttagningslagen m. fl. lagar. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i fin.dep. Hjalmar Nordfelt.
    Maj 26. Förslag till prisregleringslag. Föredragande: t. f. chefen för rättsavdeln. i fin.dep. Rolf Dahlgren.
    Maj 28. Förslag till lag om ändring i lagen d. 28 maj 1886 ang. stenkolsfyndigheter m. m. Föredragande: lagbyråchefen Gösta Walin. (Just.dep.)
    Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 6 juni 1925 om ersättning till polisman för skada å kläder och lag ang. tillägg till lagen d. 19 mars 1937 om upphävande av vissa åklagares rätt till andel i böterm. m. Föredragande: lagbyråchefen Gunnar Danielson. (Just.dep.)

 

I. S.