534 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.    Nordisk Tidsskrift for international Ret. Acta scandinavica juris gentium (h. 1—2): »Statsfartygs immunitet» av prof. HALVAR G. SUNDBERG (s. 3—13), »Statsretlige Udviklingslinier i Indien av fil. dr P. L. S. PERY (s. 14-28),»Danmark og Island efter den 9. April 1940» av Landsretssagfører ERIK BRÜEL (s. 29—39).

 

    Ugeskrift for Retsvœsen (h. 13—34): »Ejendomsretten til Søer» av Protokolsekretær JØRGEN BENTZON (s. 113—136), »Navn paa fast Ejendom» av Landsretssagfører AXEL H. PEDERSEN (s. 153—158), »Striden om Tilhørsteorien» av cand. jur. HENNING NIELSEN (s. 158—162), »Nogle Bemærkninger om Strafudmaaling» av Landsdommer ELISA USSING (s. 169—176), »Et erstatningsretligt Spørgsmaal» av Landsretssagfører I. C. Thygesen (s. 176—179), »Domstolenes Stilling i Retsudviklingen» av Fuldmægtig i Justitsministeriet P. M. SACHS (s.181-196), »Nogle Bemærkninger angaaende Pant i Lejerettigheder» av Landsretssagfører SVEND ERIKSEN (s. 197—202), »Nordisk Retsfællesskab» av Docenten STIG JUUL (s. 209—216), »Arbejdet i de nordiske Lovkommissioner» avprof. HENRY USSING (s. 217—228), Register til Ugeskrift for Retsvæsen. Denlitterære Afdeling 1917-1941. Udarb. av INGER VOGT.

 

    Tidskrift, utgiven av Juridiska föreningen i Finland (h. 3): »Codex iuriscanonici» av prof. S. R. BJÖRKSTEN (s. 175—196), »Till frågan om ändring av talan i mål om klander av testamente» av jur. dr Bo PALMGREN (s. 197—208).

 

    Defensor Legis (h. 5—7): »Advokatens ställning enligt Sveriges nya rättegångsreform» av advokaten BERTIL GODENHIELM (s. 135—151), »Om hemställan i brottmål» av jur. dr W. A. PALME (s. 164—181).

 

I. S.

 

Nya böcker.

 

ARNHOLM, CARL JACOB. Panteretten. Oslo 1942. Tanum. 496 s. Kr. 26.50.
BACHE, A. O. Samling af danske Søfartslove. Udg. ved Navigationsdirektoratets Foranstaltning. Khvn 1942. J. Jørgensen & Co.'s Bogtr. 518 s.Kr. 10.00.
BORUM, O. A. Lovkonflikter. Hovedpunkter af den internationale og intertemporale Privatret. 2. omarb. Udg. Khvn 1942. Gad. 174 s. Kr. 6.00.
GAVALLI, HANS. Om statslån och statsskulder. Rättsliga studier kring § 76 regeringsformen. Diss. Sthm. Malmö 1942. Förlags-ab. XXIV+ 435 s. Kr. 12.00.
Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet åren 1939 och 1940. Av Statistiska centralbyrån. Sthm 1942. [Nord. bokh.] VIII + 84 + 117 s. Kr. 1.75.— Sveriges officiella statistik. Rättsväsen.
ENGSTRÖMER, THORE. Några aktuella frågor vid rättegångsreformens behandling i riksdagen. Uppsala 1942. Lundequistska bokh. 14 s. Kr. 0.50.—Uppsala universitets årsskrift 1942:2.
Iuul, STIG. Grundrids af den romerske Formueret. Khvn 1942. Busck. 180s. Kr. 10.50.
Makt och rätt. Diskussion vid Stockholms högskola. Sthm 1942. Kooperativa förbundet. 52 s. Kr. 1.50.
STRÖMBERG, TORE. P. M. för bouppteckningsförrättare. 2 uppl. Lund 1942.C. W. K. Gleerup. 66 s. Kr. 2.75.
SUNDBERG, HALVAR G. F. Kommunalrätt. Allmänna delen. 2 uppl. Sthm 1942. Norstedt. XV + 530 s. Kr. 36.00.
USSING, HENRY. Dansk Obligationsret. Almindelig Del. 2. omarb. Udg. 2. Hæfte. Khvn 1942. Gad. 254 s. Kr. 10.00. (Komplett 622 s. Kr. 24.00.)
ØVERGAARD, J. Norsk erstatningsrett. II. Oslo 1942. Norli. S. 273—421.
 

Knut Rodhe.