Omorganisation av fältktrigsrätterna. Genom lag den 12 juni 1942 (nr 367) om ändrad lydelse av 20, 21, 23 och 30 §§ i 1914 års lag om krigsdomstolar ha meddelats vissa bestämmelser om fältkrigsrätternas organisation m. m. Lagen har trätt i kraft den 1 juli.
    Lagstiftningen har föranletts av en proposition (nr 243) till årets riksdag, varöver första lagutskottet avgivit utlåtande (nr 48).
    Den nya lagstiftningen innebär i huvudsak följande.
    Enligt 20 § krigsdomstolslagen i dess förut gällande lydelse skulle den främste militäre ledamoten vara fältkrigsrättens ordförande. Den nya lagen innebär en ändring härutinnan. Om den civile ledamoten är krigsdomare, vice krigsdomare, auditör, häradshövding eller revisionssekreterare skall han vara ordförande i rätten. Motsvarande gäller beträffande civil ledamot som innehar domarbefattning i rådhusrätt eller hovrätt, d. v. s. borgmästare, rådman, rådhusrättsassessor, hovrättsråd och hovrättsassessor. De nu nämnda befattningshavarna skola sålunda på grund av lagens direkta bestämmelser tjänstgöra såsom ordförande. Detta gäller även i det fall att sådan befattningshavare tillfälligt utses till ersättare för civil ledamot. I samband härmed har åt K. M:t uppdragits att beträffande civil ledamot, som icke innehar sådan befattning som nyss nämnts, förordna, att denne skall vara ordförande.
    Om den civile ledamoten icke vid tillämpning av nu angivna regler skall inneha ordförandeskapet, skall detta tillkomma rättens främste militäre ledamot.

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 551    Den civile ledamoten skall enligt den nya lagen benämnas fältkrigsdomare vare sig han är ordförande eller ej.
    Antalet militära ledamöter i fältkrigsrätt har minskats från tre till två. I anslutning härtill ha vidtagits vissa ändringar i bestämmelserna angående de militära ledamöternas grad i särskilda mål.
    Enligt 30 § krigsdomstolslagen äger ledamot av krigsrätt ej tjänstgöra i rätten innan han avlagt domared. I den nya lagstiftningen ha upptagits föreskrifter om var denna ed skall avläggas. Den som icke förut avlagt domared skall avlägga sådan ed inför domstol, varmed i första hand åsyftas krigsrätt och allmän underrätt, eller inför krigsrättens ordförande. Ed får emellertid avläggas inför civil ledamot i fältkrigsrätt även i det fall att denne icke är ordförande i rätten. I praktiken torde det i allmänhet visa sig lämpligast att domared avlägges inför krigsrättens ordförande.

G. Danielson.