Lagrådet har nedannämnda dagar år 1942 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
    Juni 2. Förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 16 maj 1930 om arbetstidens begränsning samt butiksstängningslag. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Juni 4. Förslag till lantarbetstidslag. Föredragande: chefen för rättsavdeln. i soc.dep. Sven Björkholm.
    Juni 10. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § 2 mom. sjöarbetstidslagen d. 30 sept. 1938. Föredragande: hovrättsassessorn Olof Riben. (Hand.dep.)
    Förslag till lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära verk. Föredragande: hovrättsassessorn Herman Zetterberg. (Just.dep.)

 

I. S.

 

    Från riksdagen. Följande kungl. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar behandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    3 juni: nr 243 med förslag till lag om ändrad lydelse av 20, 21, 23 och 30 §§ lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes (just.dep., jfr SvJT 1942 s. 550, utl. 48), bifallen med viss ändring;
    10 juni: nr 268 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 kap. 6 § och 6 kap. 5 § rättegångsbalken m. m. (just.dep., utl. 50), bifallen;
    19 juni: nr 259 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 14 juni 1940 ang. upplösning av vissa sammanslutningar m. m. (just.dep., utl. 53), bifallen;
    nr 330 med förslag till lag om ändring i lagen d. 28 maj 1886 ang. stenkolsfyndigheter m. m. (just.dep., utl. 54), bifallen;
    nr 311 med förslag till lag om viss panträtt i spånadslin och hampa samt lag med vissa tillfälliga bestämmelser ang. panträtt enligt lagen om viss panträtt i spånadslin och hampa (jordbr. dep., utl. 55), bifallen;
    nr 337 med förslag till prisregleringslag (fin.dep., utl. 56), bifallen med viss ändring;
    27 juni: nr 363 med förslag till lag om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära verk (just.dep., jfr SvJT 1942 s. 447, utl. 57), bifallen;
    nr 342 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 6 juni 1925 om ersättning till polisman för skada å kläder, m. m. (soc.dep., utl. 59), lagförslagen bifallna;
    29 juni: nr 112 med förslag till förordning ang. offentliga insamlingar (just.dep., utl. 58), avslagen med anhållan om ny utredning;
    10 juli: nr 303 med förslag till lag om ändring i vissa delar av utlänningslagen m. m. (just.dep., utl. 60), bifallen;

554 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    30 maj: nr 235 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 10 mars 1939 om statlig krigsförsäkring m. m. (folkh.dep., utl. 32), bifallen;
    nr 201 med förslag till rekvisitionslag samt beredskapsförfogandelag (försvarsdep., utl. 33), bifallen med viss ändring;
    3 juni: nr 244 med förslag till lag om särskilda skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m. m. (soc.dep., utl. 36), bifallen;
    nr 117 med förslag till förordning ang. ändrad lydelse av 1 § och 2 § 1 mom. förordn. d. 3 juni 1938 om lindring i obemedlades och mindre bemedlades tandvårdskostnader m. m. (soc.dep., utl. 37), bifallen med vissa ändringar;
    19 juni: nr 301 med förslag till lag om hyresreglering m. m. (just.dep., jfr SvJT 1942 s. 340 f., utl. 42), bifallen med vissa ändringar;
    20 juni: nr 312 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 okt. 1939 med särskilda bestämmelser ang. gäldande av ersättning enligt fartygsuttagningslagen med flera lagar (fin.dep., utl. 38), bifallen;
    nr 263 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 9:o, 11:o och 17:o lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt (just.dep., utl. 40), bifallen;
    nr 294 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 24 mars 1938 om understödsföreningar (soc.dep., utl. 41), bifallen;
    nr 245 med förslag till lag ang. utsträckt tillämpning av lagen d. 15 dec. 1939 om utbetalande av krigsriskersättning till sjömän (just.dep., utl. 43), bifallen;
    27 juni: nr 275 med förslag till lag om åtgärder mot vanhävd av jordbruk (jordbr.dep., utl. 39), bifallen;
    nr 277 med förslag till lag om avverkningsskyldighet (jordbr. dep., utl. 44),bifallen med vissa ändringar;
    29 juni: nr 339 med förslag till förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring m. m. (krigsfamiljebidragsförordning) (försvarsdep., utl. 45), bifallen med vissa ändringar;
    10 juli: nr 360 med förslag till lantarbetstidslag (soc.dep., utl. 48), bifallen; nr 295 med förslag till förordning ang. ändrad lydelse av 3 § förordn. d.
    24 mars 1938 om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt tvångsarbetarem. fl. (soc.dep., utl. 51), bifallen;
    nr 306 med förslag till lag om skyddsympning inom försvarsväsendet samt lag om ändrad lydelse av 128 § strafflagen för krigsmakten (försvarsdep., utl.52), bifallen;
    11 juli: nr 310 med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln m. m. (soc.dep., utl. 49), bifallen med vissa ändringar.
    Efter utlåtande av andra lagutskottet har riksdagen i skrivelse till K.M:t anhållit om skyndsam översyn av lagen d. 20 okt. 1939 med särskilda bestämmelser ang. tillfällig vattenreglering även som om utredning av frågan, huruvida de i vattenlagen upptagna bestämmelserna om bygdekraft och regleringsavgifter kunna anses tillfyllest för det med dem avsedda syftet (utl. 35).
    Bland avslagna motioner märkas följande, som avstyrkts av första lagutskottet:
    ang. genomförande av en djurskyddslagstiftning (utl. 49);
    ang. revision av lagstiftningen om förbud mot äktenskaps ingående (fallandesot) (utl. 51);
    om höjning av den i 18 kap. 8 § strafflagen stadgade åldersgränsen (utl. 52);
    om en översyn av straffverkställigheten vid frihetsstraff (utl. 61).

 

I. S.