Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har 22 maj 1942, med stöd av K. M:ts bemyndigande 10 april 1942, förordnat hovrättsfiskalen Sture Cederbalk att vara sekreterare åt sakkunniga för utredning av frågan om polismans rätt att bruka våld och vissa i samband därmedstående frågor (se SvJT 1942 s. 383).

 

    Strafflagberedningen. Chefen för justitiedepartementet har 30 maj 1942 förordnat jur. kand. Torgny Lindberg att fr. o. m. 1 juni tillsvidare t. o. m. 31 dec. 1942 vara biträdande sekreterare i strafflagberedningen.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 19 juni 1942 dels med bifall till därom gjord ansökning beviljat justitierådet Axel Edelstam avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. 17 aug. 1942, dels ock till justitieråd fr. o. m. samma dag utnämnt ledamoten i processlagberedningen, revisionssekreteraren Tore Strandberg.

 

    Lagrådet. Till ledamöter av lagrådet för nästa tjänstgöringsperiod ha utsetts justitieråden John Alsén, Erik Lind och Hugo Ericsson samt regeringsrådet Gustaf Eklund.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    30 juni 1942 till revisionssekreterare fr. o. m. 17 aug. 1942 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Rignell;
    s. d. förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Trued Norell att fr. o. m. 6 juli 1942 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    19 juni 1942 till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 juli 1942 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Erik Hedfeldt;
    30 juni 1942 till assessor i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 juli 1942 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Björn Kjellin;
    s. d. förordnat adjungerade ledamoten i Göta hovrätt Ragnar Grönwall att fr. o. m. 1 juli 1942 tillsvidare uppehålla advokatfiskalsbefattningen vid samma hovrätt;
    18 juli 1942 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Tage Wärn avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av oktober 1942 (Wärn upphör tillika att vara statssekreterare i försvarsdepartementet och övergår till att vara verkställande direktör i Svenska bankföreningen);
    5 sept. 1942 till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Bertil Sandegren.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    18 juli 1942 beviljat häradshövdingen i Östra Göinge domsaga Viktor Hydén avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 30 aug. 1942;
    31 juli 1942 bestämt att Östra Göinge domsagas kansli skall fr. o. m. 1 okt. 1942 vara förlagt till domsagans tingsställe i Broby;

572 PERSONALNOTISER.    5 sept. 1942 till häradshövding i Östra Göinge domsaga fr. o. m. 1 okt. 1942 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Davidsson.