Vilhelm Lundstedts Bibliografi. Förteckning över professor Vilhelm Lundstedts intill den 11 september 1942 utgivna skrifter av O. HOLM. Sthm 1942. Geber. 55 s. Kr. 3.00.

 

    Denna bibliografi överlämnades till professor Lundstedt på sextioårsdagen den 11 september 1942 med en tillägnan från ett antal vänner. Förteckningen upptar ej blott avhandlingar och tidskriftsuppsatser utan även tidningsartiklar, riksdagsmotioner och riksdagsanföranden samt stencilerade sakkunnigutlåtanden och kompendier. På detta sätt har det blivit in alles

LITTERATURNOTISER. 621415 nummer varav det första är daterat 1905 och bär titeln »Klasslagarna inför juristerna» (föredrag om strejklagarna vid Juridiska föreningens i Lunddiskussionsmöte den 18 april).
    Det är en mångskiftande produktion man möter på bibliografiens blad: rättsvetenskap, lagstiftningsprojekt, in- och utrikespolitik samt icke minst inlägg i akademiska befordringsärenden och i rättsfrågor vid domstolarna. Till de två sista grupperna höra 29, resp. 70 nummer.
    I den rättsvetenskapliga produktionen kan man urskilja tre perioder. Den första slutar 1915 efter mötet med Hägerström. Den andra börjar efter några års paus med »Principinledningen» 1920 och sträcker sig ungefär till år 1926. Den tredje perioden omfattar tiden därefter.
    I den första ─ nästan förhistoriska ─ perioden dominera de stora avhandlingarna om tredjemansavtalet och om biintervention. Den mest levande och alltfort mest intressanta skriften från detta skede är dock måhända den mindre avhandlingen om »Gränserna i subjektivt hänseende för civildomens rättskraft» (1911), ett för sin tid utmärkt arbete, som dock i särskild gradkännetecknades även av dess metod. Professor Hägerström anförtrodde engång författaren till dessa rader, att just denna skrift givit honom ett kraftigt incitament till kritiken av rättsvetenskapens grundbegrepp.
    Till den andra perioden hör kritiken av åskådningen i avseende å straff och skadestånd jämte den stora striden med Thyrén. Kritiken växte efterhand ut till att omfatta även den folkrättsliga åskådningen och sammanfattades i det stort anlagda verket »Superstition or Rationality in Action for Peace?» (1925).
    Den tredje perioden inledes genom första delen av »Obligationsbegreppet»
    (1929). Detta arbete betecknade en ny fas i författarens utveckling. På tyska utkom en sammanfattande framställning under titeln »Die Unwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft» (1932─36).
    En bibliografi var välmotiverad när det gällde ett så omfattande och så betydande författarskap. Utgivaren har all heder av sitt arbete. En viktig detalj är att de utländska recensionerna, som i några fall utgöra hela avhandlingar, blivit förtecknade. De många inläggen i dagsfrågor föranleda, att ett stycke av de sista tjugo årens historia rullar förbi ens ögon då man bläddrar igenom den lilla vackert utstyrda volymen.

 

Karl Olivecrona.