648 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Fångars utearbete i Finland. I de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok för år 1939 har framlagts uppgifter beträffande fångarnas utearbete i Finland. Dessa arbeten ha fortsatts som tidigare. Den odlade arealen i de ordinarie fängelserna var våren 1942 sammanlagt 2,594 har, varav det kommer på centralfängelserna i Konnunsuo 910 har, Sukeva 854 har, Riihimäki 210 har, Tavastehus 200 har, och Helsingfors 235 har, samt på ungdomsfängelset i Kervo 185 har. Husdjurens antal i dessa fängelser var i augusti 1942: Nötboskap: 393 kor, 388 kvigor och kalvar, 15 tjurar. Svin: 99 suggor, 7 galtar, 344 ungsvin. Hästar: 124 fullvuxna, 92 föl. Får: 280 tackor, 20 bässar, 180 ungfår. Höns: 90 st.
    På de fyra reservfängelserna i Karvia, Köyliö, Huittinen och Pelso, som grundats för odlingsbara kärrmarkers röjning till kolonisationsändamål, har till utgången av juni månad detta år utförts följande arbeten: grävts utfall och diken 1,383.0 km, byggts vägar 107.2 km, gräftats marker 1,861 har samt å 98 smålägenheter uppförts bostads- m. fl. byggnader. Den odlade arealen i dessa inrättningar var våren 1942 sammanlagt 1,463 har. Husdjurens antal var följande: Nötboskap: 102 kor, 94 kvigor och kalvar, 6 tjurar. Hästar: 60 fullvuxna, 1 föl. Gödsvin: 14 st.
    Utom dessa jordbruksarbeten ha dagligen ett avsevärt antal fångar varit i försvarsväsendets arbeten samt c:a 150─200 st. fångar i lastnings- och lossningsarbete i olika hamnar.

A. P. A.

    Nordisk lagstiftningskonferens om auktorrätt. Trots krigsförhållandena har fortsättning kunnat äga rum av det år 1939 påbörjade arbetet på en gemensam nordisk lagstiftning inom författar- och konstnärrättens område (se SvJT 1939 s. 500 och 1941 s. 861). Delegerade från Sverige, Danmark och Finland ha för detta ändamål hållit en konferens i Helsingfors och å Aulankoinvid Tavastehus under tiden mellan den 21 och den 29 september 1942. De norska delegerade, som deltagit i det första arbetet på denna lagstiftning, kunde dock icke komma tillstädes.
    Vid konferensen behandlades åtskilliga problem, bl. a. spörsmålen om arkitekturskydd, brevskydd, skydd för reklamalster, titelskydd, filmskydd, skydd för grammofonindustrm, konsthantverket och konstindustrin, vidare frågorna om droit moral, domaine public payant och droit de suite samt om auktorrättens övergång vid dödsfall, rättens övergång till fordringsägare, rättens upphörande, åtal och straff för kränkningar av auktorrätt ävensom organisationsfrågor.
    Sverige representerades vid konferensen av presidenten Birger Ekeberg och professorn Gösta Eberstein med hovrättsassessorn Herman Zetterberg som sekreterare. Från dansk sida deltogo departementschefen Fr. Graae och kontorchefen Torben Lund. De finska delegerade voro presidenten U. J. Castrénoch professorn Bertil Sjöström. Presidenten Castrén tjänstgjorde vid konferensen såsom ordförande och hovrättsassessorn Harald Brunou såsom sekreterare.
    Under uppehållet i Finland höll presidenten Ekeberg föredrag om juristutbildningen vid ett sammanträde, som anordnats av lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena och därvarande avdelning av Nordiska administrativa förbundet. De svenska delegerade fingo även tillfälle att bevista ett sammanträde i Juridiska föreningen i Finland.

H. Z.