P. HJ. FAGERHOLM. Vardagslivets juridik. Sthm 1942. Bonnier. 247 s. Kr. 4.75.
    På 240 sidor liten oktav har förf. sökt dels sammanfatta de viktigaste stadgandena i familjerätten, sakrätten, obligationsrätten och processrätten, dels ock giva några praktiska råd. Han har tillika försett sitt arbete med en inledning, som avser att giva en överblick över bl. a. de olika rättskällorna och konflikten mellan moralisk och juridisk rätt.
    Att skriva populärvetenskapliga, juridiska framställningar anses ställa stora krav på sin utövare. Som regel är det blott väl förfarna jurister som vågat sig på företaget. Förf. har ännu icke nått den svala mognad som sina föregångare ex.-vis MARTIN FEHR, BAGNAR KNOPH och GEORG STJERNSTEDT. Måhända har förf. avsiktligt använt en lättare stil än dessa. Det kan i så fall förklaras av att arbetet är skrivet allenast för lekmän. En jurist kan emellertid icke undgå att förvånas över den språkliga tonen. Jag citerar å s. 6:
    »Om någon t. ex. på ett smärtfritt sätt skulle döda en person, som är absolut hopplöst sjuk och lider de ohyggligaste plågor, bara för att bespara honom allt detta fruktansvärda och meningslösa lidande, så föreligger i alla fall mord och den, som förövat gärningen, kommer utan förbarmande att dömas till livstids straffarbete.»

 

    Rent sakligt har framställningen naturligen blivit mycket schematisk och därigenom icke fullt exakt. Kravet på fullständighet har icke ens sträckts så långt, att makars ekonomiska rättsförhållanden enligt äldre GB medtagits. Arbetet tilltalar emellertid genom att förf. kraftigt varnar läsarna för alla slags skentransaktioner. I ett verk, som kan tänkas läsas av en okritisk allmänhet, är det värdefullt att få sådana synpunkter understrukna.

 

G. S-e.