Utkast till ny domsagostadga. Från justitiedepartementet har på remiss utsänts utkast till ny domsagostadga (Justitiedepartementets promemorior 1942:6). Utlåtanden skola vara avgivna före 20 dec. 1942.
    Enligt utkastet (6 §) skall tingsnotarie hava uppnått 23 års ålder samt hava tjänstgjort minst sex månader såsom tingsnotarieaspirant. Tingsnotarie är skyldig att mottaga förordnande å tingsnotariebefattning i annan domsaga. Tingsnotarie och tingsnotarieaspirant (7 §) anstållas av hovrätten, aspirant i regel på högst sex månader. Till hovrätten ställd ansökan om anställning göres hos häradshövdingen eller hos hovrätten (8 §). Ansökan som ingives till hovrätten behöver ej avse viss domsaga. Vid ansökningen böra fogas de betyg sökanden vill åberopa, såsom intyg om kunnighet i maskinskrivning och stenografi. Häradshövding äger föreslå lämplig sökande till aspirant eller notarie. Innan han avger förslag, skall han från hovrätten hava inhämtat uppgift om sökande som anmält sig där. Vid förslaget skola fogas till häradshövdingen inkomna ansökningar.
    Den som avlagt juris kandidatexamen må, när hovrätten sådant medgiver, under kortare tid tjänstgöra som biträde i domsaga utan att vara tingsnotarie eller tingsnotarieaspirant (51 §). Sådan »praktikanttjänstgöring» får icke tillgodoräknas såsom merit för anställning såsom aspirant eller förvinnande av behörighet för vilken på grund av bestämmelserna i domsagostadgan kräves viss tids tjänstgöring i domsaga. Den som önskar fullgöra praktikanttjänstgöring skall göra ansökan därom hos häradshövdingen, som äger att hos hovrätten begära medgivande därtill. Juris studerande får i utbildningssyfte efter häradshövdingens bestämmande tjänstgöra i domsaga.
    Den som under tiden 1 juli 1942—30 juni 1943 eller någon del därav tjänstgjort såsom förste eller andre notarie eller såsom oavlönat rättsbildat biträde i domsaga äger (enligt övergångsstadgandena)

1. utan hinder av att han icke är tingsnotarie eller tingsnotarieaspirant tjänstgöra i domsaga intill den 1 jan. 1944 och med hovrättens medgivande även därefter;

2. tjänstgöra i domsaga såsom tingsnotarieaspirant och tingsnotarie, intill dess sammanlagda tiden för hans tjänstgöring såsom förste notarie, andre notarie, tingsnotarie och tingsnotarieaspirant utgör tre år; samt

3. för vinnande av behörighet, för vilken på grund av bestämmelserna i stadgan kräves viss tjänstgöring i domsaga, tillgodoräkna sig tjänstgöring såsom förste notarie, andre notarie eller oavlönat rättsbildat biträde i domsaga i lika mån som om han tjänstgjort såsom tingsnotarie eller aspirant.
    För behörighet att mottaga domarförordnanden får (20 §) med tjänstgöring i domsaga till en tid av högst sex månader likställas väl vitsordad tjänstgöring bl. a. såsom biträde åt landsfogde eller förste stadsfiskalen i Stockholm.
    Skall tingsdomarbefattning tillsättas på förordnande, meddelas sådant (3 §) i regel för en tid av tre år. Skyldighet kommer att stadgas för assessor i hovrätt att mottaga sådant förordnande.

 

Kjs.