Stockholms högskolas juridiska förening anordnade under höstterminen 1941 följande föredrag: den 11 november av överståthållare Torsten Nothin över ämnet »Juristens yrkesval», varefter följde diskussion med inlägg av prof. Håkan Nial, advokat Gudmiund Silfverstolpe, direktör Allan Hernelius och pol. mag. Per Holm, vilka inbjudits, samt av ytterligare några talare (se SvJT 1942 s. 80) och den 1 december av landsfogde Gustaf Persson och advokat Hugo Lindberg över ämnet »Åklagaren och försvarsadvokaten i brottmål».
    Under vårterminen 1942 hölls diskussion den 6 mars över ämnet »Makt och rätt» med biskop G. Aulén, prof. Phillips Hult och docent K. Marc Wogau såsom inledare, den 27 mars anordnades kamratafton med bordssamtal över ämnet »Reformer och önskemål i studier och ämnesfordringar», till vilket jur. stud. Folke Lyberg höll ett orienterande inledningsanförande, och den 15 april talade docent Erik Karlmark över ämnet »De senaste svenska mordutredningarna i praktisk juridisk belysning». Antalet medlemmar i föreningen var vid slutet av vårterminen 1942 571.
    Styrelsen har under höstterminen 1942 följande sammansättning: jur. stud. Hans Herrlin, ordf., jur. stud. Mascoll Silfverstolpe, v. ordf., jur. stud. Lars Dixelius, sekr., jur. stud. Gösta Bergquist, skattm., jur. stud. Lars Welamson, bibliotekarie, jur. stud. Birgit Johnson och jur. stud. Bertil Haslum, konsultativa ledamöter. Som klubbmästare tjänstgör jur. stud. Lars-Erik Fitger och som ekonomichef för föreningens förlagsverksamhet jur. kand. Gunnar Liljedahl.

 

    Sveriges yngre juristers förenings lokalavdelning i Lund höll d. 10 okt. 1942 årsmöte i närvaro av ett åttiotal medlemmar. Nya stadgar antogos, enligt vilka till avdelningen äro anslulna de av föreningens medlemmar, som äro bosatta i Skåne eller studera vid Lunds universitet. I samband härmed ändrades avdelningens namn till »Skåneavdelningen». Till ny ordförande efter jur. och fil. kand. Tore Strömberg, som avböjt återval, utsågs jur. och fil. kand.Cl. Ekstrand. Till övriga styrelseledamöter valdes hovrättsfiskalerna B. Lindstén och S. Bramsjö samt jur. stud. O. Walle.
    Efter årsmötet höll ordföranden i S. Y. J. F., sekreteraren Jan Otto Modig föredrag över ämnet »De unga juristernas framtidsproblem». Föredragshållaren lämnade därvid en redogörelse för de resultat föreningen hittills uppnått i sina strävanden att skapa rimligare löne- och anställningsvillkor för de unga juristerna. Förbättrade löner och snabbare befordringsgång för amanuenser i vissa centrala ämbetsverk samt löneökningar motsvarande kristilläggen åt domsagonotarierna utgjorde exempel på vad föreningen i detta hänseende åstadkommit. Föreningens ställning såsom fackorganisation för de unga juristerna hade också allt allmännare accepterats, och med ett medlemsantal som överskridit 1,200 hade föreningen redan ernått en för-

FRÅN YNGRE JURISTERS ARBETSFÄLT. 747hållandevis stark ställning. Den av föreningen sedan april 1942 bedrivna arbetsförmedlingsverksamheten hade visat sig fylla ett starkt behov och skänkte dessutom föreningens styrelse en värdefull överblick över arbetsmarknaden. Bland önskemål för framtiden vore bl. a. att nämna önskvärdheten att juris kandidatexamen uppställdes som kompetenskrav för distriktsåklagarebefattningar, något som med hänsyn till det förestående genomförandet av processreformen även syntes vara ett starkt samhälleligt intresse. Vidare borde frågan om reglering av tillströmningen till juristbanan lämpligen — jämtefrågan om tillströmningen till de akademiska yrkena överhuvud — upptagas till behandling i samband med pågående utredningar på skolväsendets område.