Häradsrätternas tingsordningar. Genom kungörelse 23 okt. 1942 (nr 822) har förordnats om ändringar i tingsordningarna för vissa domsagor fr.o. m. 1 jan. 1943.
    Beträffande tre domsagor stå ändringarna i samband med indelningsändringar. Detta gäller i första hand den nybildade Gotlands domsaga, som skall bestå av två tingslag, motsvarande de nuvarande norra och södra domsagorna. Antalet sammanträden blir här 20, 10 i vartdera tingslaget. I norra tingslaget bibehålles norra domsagans nuvarande sammanträdestur (»l:a torsdagen»), medan i södra tingslaget övergång sker från måndags- till torsdagstur (»3:e torsdagen»). Tremanstinget i södra tingslaget förlägges likaledes till en torsdag. — I Piteå och Äl vshby tingslag av Piteå domsaga indragas, med anledning av Piteå stads förenande med tingslaget, de nuvarande tingsställena i Öjebyn och Älvsbyn samt ersättas med ett enda tingsställe i Piteå. I fråga om tingsordningen göres ingen annan ändring än att ett tremansting, utöver det nuvarande, tillkommer under uppehållet mellan vår- och hösttingen. — Ölands domsaga blir jämväl föremål för reglering fr. o. m. nästa år, i det att den redan år 1939 beslutade sammanslagningen av domsagans nuvarande två tingslag då blir verklighet. Domsagans

NOTISER. 749nya tingsställe förlägges till Borgholm, där nyuppfört tings- och stadshus nu står färdigt. Här komma att hållas 20 allmänna sammanträden om året, sammanträdesturen blir »l:a måndagen».
    I övrigt äro några smärre förändringar rörande tingsordningarna att bemärka. I Falu domsagas södra tingslag inrättas sålunda 2 tremansting, ett i juli och ett i augusti, och i Oxie och Skytts domsaga kommer man att beträffande såväl de allmänna sammanträdena som tremanstinget att tillämpa onsdagstur (»l:a onsdagen») i stället för torsdagstur.
    Till sist torde böra observeras förändringen i fråga om Östra Göinge domsagas kansliort. Denna är numera Broby, icke Kristianstad. Flyttningen ägde rum redan 1 okt. 1942.

 

C. G. B.