Juridiska Föreningens i Finland årsmöte 1941 försiggick som vanligt den 13 december. Till föredragare hade inbjudits professor Åke Holmbäck från Uppsala. Denne gav en klar och belysande framställning av »några drag i den svenska lagberedningens förslag till aktiebolagslag». Föreningens stora pris tilldelades förvaltningsrådet Rudolf Beckman för hans arbeten i sjörätt. Mindre belöningar för litterär produktion gåvos åt krigsfiskalen W.A. Palme samt professorerna Granfelt och Hemmer. Sedan professor Granfelt med hänvisning till sin inträdande emeritiålder och den långa tid 16 år — han varit föreningens ordförande bestämt anhållit att icke vidare hedras med uppdraget, valdes till ordförande professor Erik af Hällström. Viceordförande blev justitierådet Oskar Möller. Föreningens sekreterare är professor Gunnar Palmgren och skattmästare justitierådman Lars Gestrin. Tidskriftens redaktion handhaves under år 1942 av professorerna Granfelt, af Hällström och Hemmer. Dess pris fastställdes till 100 mark och för Svensk Juristtidnings prenumeranter vid direkt prenumeration 7 kr.

O. Hj. G.