Häradsrätterna. K. M:t har 19 dec. 1941 till häradshövding i Norra Möre och Stranda domsaga fr. o. m. 1 jan. 1942 transporterat häradshövdingen i Nordmarks domsaga Gunnar Lundström.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 12 dec. 1941 — i anledning av uppkommen vakans å borgmästartjänsten i Hudiksvall — anbefallt länsstyrelsen i Gävleborgs län föranstalta om utredning huruvida staden bör i judiciellt avseende förenas med Norra Hälsinglands domsaga.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    21 nov. 1941 utnämnt revisionssekreteraren Folke Löwing till vattenrättsdomare vid Norrbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 dec. 1941;
    5 dec. 1941 till vattenrättssekreterare under tiden 1 jan. 1942—31 dec. 1944 förordnat, vid Söderbygdens vattendomstol assessorn i Svea hovrätt Gunnar Fredrikson och vid Österbygdens vattendomstol adjungerade ledamoten i nämnda hovrätt Åke Lundgren.

 

    Krigsdomarna. K. M:t har 21 nov. 1941
    förordnat följande personer att fortfarande vara krigsdomare, nämligen under åren 1942 och 1943 rådmännen Gustaf Bång, Edward Ploman, Halvar Lech och Johan Lillieros i Stockholm, professorn Folke Wetter i Uppsala, borgmästarna Carl Åhman i Nyköping och Bertel Hallberg i Linköping, häradshövdingarna Michael Ehrenborg, Pehr Cederschiöld och Gustaf Lindwall, borgmästarna Harald Löwenberg i Visby och Ebbe Dymling i Karlskrona, rådmännen Einar Dörring i Kristianstad och Olof Wickman i Malmö, borgmästaren Maths Heuman i Halmstad, rådmannen Torsten Gedda i Göteborg, häradshövdingarna Thorsten Gislander, Olof Odencrants, Torsten Nilsson, Gunnar Ramstedt, Sven Turen, Hadar Kylander och Herbert Beckman, rådmannen Viktor Permansson i Östersund och häradshövdingen Johan Wandén samt under år 1942 rådmannen Pontus Sandström i Luleå;
    förordnat följande personer att fortfarande vara vice krigsdomare, nämligen under 1942 och 1943 rådmannen Carl Fredrik Sandell och stadssekreteraren Erik Hildebrand i Stockholm, advokaten Joël Svedberg i Uppsala, rådmännen Herbert Nilsson i Linköping samt Emanuel Edlund och Hans Åkesson i Jönköping, auditören Thure Bunth i Växjö, rådmännen Fredrik Flensburg i Karlskrona, Nils Kamph i Kristianstad och Sigurd Ryde i Ystad, advokaterna Frank Hjalmar Zachau i Uddevalla och Gunnar Wiberg i Skövde, länsassessorn Ernst Stridsberg i Karlstad, advokaten Magnus Wistrand i Örebro, rådmannen Jacob Risberg i Strängnäs, länsnotarien Folke Holmberg i Östersund, häradshövdingen Herbert Fagerström, rådmannen Halvar Lech i Stockholm och assessorn Gösta Wilkens i Göteborg samt under 1942 f. d. rådmannen Adolf Wollin i Hälsingborg.
    K. M:t har tillika 30 dec. 1941 förordnat rådmannen Nils NordenströmFalun att vara krigsdomare under första halvåret 1942.

 

    Bonastyrelsen. K. M:t har 12 dec. 1941 förordnat f. d. landshövdingen Karl Tiselius att fortfarande under åren 1942—1944 vara ledamot och ordförande i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

 

    De juridiska fakulteterna. K. M:t har 19 dec. 1941 till professor i förvaltningsrätt och statsrätt med folkrätt vid universitet i Uppsala utnämnt f. d. professorn vid samma universitet, juris doktorn Halvar Sundberg (jfr SvJT 1941 s. 959).

 

    Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd. K. M:t har 19 dec. 1941 förordnat revisionssekreteraren Ove Hesselgren att under åren 1942—1944 varamedlem av det vetenskapliga rådet vid medicinalstyrelsens sida och inom detsamma företräda juridisk teori och praxis.