Ugeskrift for Retsvæsen 1942. I en artikel om arbetet i de nordiska lagstiftningskommittéerna, införd i UfR för det gångna året, har prof. HENRY USSING, som själv är en verksam deltagare i det nordiska samarbetet på lagstiftningens område, framhållit de fördelar i skilda avseenden detta medför. Han betonar det värde, som överläggningarna mellan delegerade från de olika länderna äga för själva lagstiftningsarbetet. De nordiska lagarna äro enligt hans åsikt bättre än de lagar »vi kunde have lavet paa egen Haand». Detta omdöme äro säkerligen många beredda att genast underskriva för svensk del. Han tillägger något, som man kanske icke lika ofta uppmärksammar: »De nordiske Love har Udsigt til at blive bedre betjent senere, fordi der er flere Kræfter til Raadighed til at bearbejde dem litterært, og fordi der bliver en rigere Retspraksis. Disse sidste Fordele er dog hidtil ikke blevet udnyttet saa meget, som de burde. Der tiltrænges navnlig nærmere Føling med Retspraksis i de andre Lande, og der bør tilstræbes en virkelig fælles Litteratur om de fælles Love.» Detta är utan tvivel en viktig tanke. Det nordiska samarbetet på lagstiftningens område förutsätter en fortlöpande intim kontakt mellan de skilda ländernas rättspraxis och rättsvetenskap.
    På svensk juridik har den danska sedan länge verkat befruktande. De danska juristernas verklighetssinne, fördomsfrihet och fina juridiska takt ha skattats högt här i landet. I flera avseenden har Danmark varit ett föregångsland. Av stort intresse är därför att följa den diskussion i aktuella juridiska frågor, som äger rum i Danmark, icke minst i artiklar i de juridiska tidskrifterna. En rangplats bland dessa intager sedan gammalt UfR, som med år 1942 avslutade sin 76:e årgång.
    Som namnet anger, utkommer denna tidskrift med ett häfte i veckan. En stor del av utrymmet upptages av rättsfallsreferat från Højesteret med flera domstolar. Genom dessa referat motsvarar tidskriften NJA avd. I. I tidskriften publiceras vidare i en särskild avdelning nya lagar och författningar. De medtagas i något större utsträckning än i den lagsamling SvJT utgav, till dess att de ekonomiska förhållandena med ingången av år 1941 tvang redaktionen att upphöra därmed. En tredje avdelning åter innehåller artiklar och notiser.
    En genomgång av den sistnämnda avdelningen för det förflutna året ger vid handen, att tidskriften innehållit många artiklar av intresse också för svenska läsare. Här har redan anförts en artikel av prof. Ussing. En annan mycket läsvärd artikel i ett närliggande ämne är docenten STIG JUULS artikel »Nordisk Retsfællesskab». Av stort allmänt intresse är också en artikel av fuldmægtigen i justitsministeriet P. M. SACHS om domstolarnas roll i rättsutvecklingen. En även i Sverige dryftad fråga från det praktiska rättslivet behandlas av kontorschefen vid nationalmuseet TORBEN LUND, som vill giva författarna möjlighet att erhålla ekonomiskt utbyte av sina böcker ej blott då dessa säljas utan även då de utlånas. Landsdommer ELISA USSING

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 273ger råd om straffmätning och om användning av ungdomsfängelse och villkorlig dom. Prof. STEPHAN HURWITZ behandlar frågan, hur tillägnande av ransoneringskort bör straffrättsligt bedömas.
    Av det rika innehållet i den avslutade årgången kunde mycket mera vara att nämna. Det sagda må vara tillräckligt såsom en rekommendation att taga del av Ugeskriften.

I. S.