Förenklingar i tysk straffprocess. Genom en förordning utfärdad i mars 1942 hava förenklingar i det tyska rättegångsväsendet anbefallts och i augusti samma år hava på grundval härav åtskilliga ändringar genomförts i den straffprocessuella lagstiftningen. Enklare och snabbare förfarande är det eftersträvade målet och i detta syfte har Amtsgerichts kompetens utvidgats, målsägandens befogenhet att framtvinga allmänt åtal beskurits samt systemet med ett särskilt domstolsbeslut om huvudförhandlingens öppnande bortfallit. Användandet av rättsmedel i straffprocessen göres beroende av särskilt tillstånd av ordföranden i den domstol som dömt i målet. Sådant tillstånd skall lämnas, när det vore obilligt att vägra detsamma. Beslutet kan ej överklagas. I brottmål som utföras av privat målsägande införes ett tvunget förlikningsförfarande, i vilket i stället för straff varning, »Friedensbusse» eller »Friedensbürgschaft» kan beslutas av domstolen. Genom åtskilliga andra stadganden söker man förenkla proceduren och domstolarnas skrivsätt.

I. A.

 

    Fransk lag till skydd för familjens heder. På grund av krigsförhållandena har ett stort antal fransmän såsom krigsfångar eller tvångsvis utskrivna arbetare nödgats under lång tid leva skilda från sina familjer. Missförhållanden, som uppkommit därav, ha föranlett franska regeringen att den 23 december 1942 utfärda en lag till skydd för familjens heder. Enligt denna lag skall envar, som lever i öppet konkubinat (concubinage notoire) med hustrun till någon som på grund av krigsförhållandena tvingats att leva fjärran från hemorten, straffas med fängelse från och med tre månader till och med tre år eller böter från och med 1,500 till och med 25,000 francs. Åtal mot makan för medbrottslighet må väckas allenast efter angivelse av maken. Allmän åklagare äger emellertid utan angivelse föra talan mot makan för övergivande av hem och härd eller förskingring av gemensam egendom.

I. S.

 

    Skärpta straff för våld mot ämbetsmän i Spanien. De i Spanien gällande bestämmelserna om straff för våld eller annan misshandel mot ämbetsmän ha genom lag den 19 februari 1942 avsevärt skärpts. I inledningen till lagen framhålles, att den likgiltighet med vilken tidigare demokratiska regimer läto blottställa den statliga myndigheten för allmänhetens ringaktning återspeglades i gällande strafflagar samt i allmänhetens föraktfulla inställning. I avvaktan på en grundlig omarbetning av den spanska straffrätten, vilken i icke få delar synts oförenlig med de nya statliga riktlinjerna, har förevarande strafflagsskärpning befunnits erforderlig. Den nya lagen omfattar även straff för våld eller annan misshandel å maka eller anförvanter till ämbets- eller tjänsteman, såvida våldet eller hotet därom står i samband med ämbets- eller tjänsteutövningen.

N. B.