Festskrift tillägnad THORE ENGSTRÖMER. Uppsala & Leipzig 1943. Lundequistska bokh., Harrassowitz. 234 s. Kr. 7.50. ─ Uppsala universitets årsskrift 1943: 3.

 

    Professorn i processrätt vid Uppsala universitet Thore Engströmer, tillika universitetets rektor, avgår på grund av uppnådd pensionsålder med utgången av detta läsår. Juridiska fakulteten i Uppsala hyllade honom på hans 65-årsdag, den 5 april 1943, med en festskrift, i vilken fakultetens samtliga professorer och docenter medverkat.
    Bidragen äro: PER OLOF EKELÖF, Handräckning som säkerhetsåtgärd och förtida verkställighet; ÅKE HOLMBÄCK, Äro stadgandena mot för långt driven jorddelning effektiva?; PHILLIPS HULT, Till frågan om konkurrerande skadeorsaker; ERIK LINDAHL, Beskattningen och inkomstfördelningen; VILHELM LUNDSTEDT, Har rättsvetenskapen behov av rättsideologi?; HENRIK MUNKTELL, Till frågan om fredlöshetens utveckling; KNUT RODHE, Om säkerställande av bidrag till stads gatukostnad; HALVAR G. F. SUNDBERG, Occupatio bellica; ÖSTEN UNDÉN, Om strandägares vattenrätt vid öppna havet; FOLKE WETTER, Ämbetsstraffen i ny lagstiftning.

 

Historiska studier tillägnade SVEN TUNBERG den 1 februari 1942. Almqvist & Wiksell. Upps. 1942. 568 s. (Ej i bokh.)

 

    Denna subskriberade festskrift, som tillägnades Stockholms högskolas rektor, professor Sven Tanberg på hans 60-årsdag, innehåller historiska studier med vitt skilda ämnen. Några av dem äga rättshistorisk karaktär. Sålunda skriver JAN ERIC ALMQUIST om formerna för tingsfridens lysning i Sverige under äldre tid och GERHARD HAFSTRÖM om begreppet »landamaeri» i äldre västgötalagen, varjämte TOM SÖDERBERG lämnar ett bidrag till den tryckfrihetshistoriska frågan: varför tilläts »ansvaringar»? Även flera av de övriga bidragen hava indirekt intresse för rättshistorikern.

I. A.

 

Nya böcker.
Almanack för domsaga. Utg. av Föreningen Sveriges häradshövdingar. Årg. 26
     (1943). Eslöv 1942. G. Lindstedt. 112 s. Kr. 7.00.

BJÖRKBLOM, SIXTEN. Södermanlands läns landsting. Sammansättning, organisation
     och verksamhet. Uppsala och Sthm 1942. Almqvist & Wiksell 
i distr. XVIII +
     467 s., 1 karta, 10 bil., 46 pl. Kr. 12.00. ─ Skrifter utg. 
av Statsvetenskapliga
     föreningen i Uppsala 14.

BOËTHIUS, GÖSTA. De nya skatteförfattningarna (gällande fr. o. m. 1943) samt 
     viktigare prejudikat 1941─1942. Supplement till Våra skatter del 3. Sthm 1943.
     Geber. 47 s. Kr. 2.25.

CRAMÉR, C. R. & FREDRICSSON, KURT Å. Svensk fastighetskredit. Sthm 1942. Natur och
     kultur. 240 s. Kr. 7.00.

EEK, HILDING. Administrativa frihetsberövanden. Bidrag till studiet av
     rätts
säkerhetsmomenten i socialrätten. Uppsala 1943. Almquist & Wiksell. 201
     s. Kr. 10.00.

EKEBERG, BIRGER, STRAHL, IVAR & BECKMAN, NILS. Strafflagen jämte förklaringar till den
     nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott. 2 uppl. Sthm 
1943. Norstedt. 371 s.
     Inb. kr. 11.50.

332 LITTERATURNOTISER.GAMBY, ERIK. Lagarna om litterär, musikalisk, konstnärlig, fotografisk äganderätt.
     Deras tillämpning och konsekvenser. Sthm 1943. Förf. 80 s. Kr. 2.75.

GERLE, Bo. Mordbrännare. En kriminalpsykologisk studie på grundval av ett 
     svenskt rättspsykiatriskt material. Lund 1943. Gleerupska univ.-bokh. 183 s. 1
     pl. Kr. 8.00.

HERLITZ, NILS. Förvaltningsrättsliga grunddrag. Valda uppsatser. Sthm 1943. 
     Norstedt. 159 s. Kr. 8.00.
─ , Svensk samhällslära. Under medverkan av ALF JOHANSSON. 5 uppl. Sthm 1943.
     Sv. bokförl. 168 s. Kr. 2.40.

─ , Svensk frihet. Sthm 1943. Norstedt. 276 s. Kr. 8.50. 
HOLMBÄCK, ÅKE & WESSÉN, ELIAS. Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för 
     nutidens svenskar. Fjärde serien. Skånelagen och gutalagen. Sthm 1943.
     Geber. XCIX + 322 s. Kr. 15.50. Inb. Kr. 21.50.

Landstatsmatrikel 1942. Sthm 1943. Hasse W. Tullberg. 382 s. Kr. 22.50. Inb. Kr.
     27.50.

LÖVGREN, BIRGER. Vår kommunala självstyrelse. Sthm 1942. Bonnier. 196 s. Kr. 5.50.
MELANDER, C. G. En folkbokföringsrättslig relation. Sthm 1942. I. Hæggström i
     distr. 123 s. Kr. 2.00.

NORDIN, JOHN. Arbetstidslagen för detaljhandeln och butikstängningslagen den 18
     juli 1942. Uppsala och Sthm 1942. Almqvist & Wiksell. 104 s. 
Kr. 3.00.
─ , Lantarbetslagen den 18 juli 1942. Uppsala och Sthm 1942. Almqvist & Wiksell.
     45 s. Kr. 1.00.

NORRBACK, AXEL. Rusernas rätt och de svenska landskapslagarna. Övers, och 
     jämförelser. Sthm 1943. Norstedt. 94 s. 1 karta. Kr. 7.50.
OLIVECRONA, KARL. Domen i tvistemål. Lund 1943. Gleerup. 252 s. Kr. 8.50.
PHILIPSON, IVAR. Das Devisenrecht Schwedens. Basel 1943. Verlag für Recht und
     Gesellschaft AG. 79 s. (Kr. 6.60).

PIHLGREN, A. & SANDBLOM, C. Handelsrätt. Sthm 1943. Fritzes bokf. 228 s. Inb. kr
     5.25.

SKARSTEDT, S. Allmänna aktiebolagslagen av den 12 augusti 1910 jämte därtill
     hörande författningar. 7 uppl. Andra, huvudsakligen oförändrade 
tryckningen.
     Sthm 1942. Norstedt. 510 s. Kr. 11.50.

Studiehandbok för de studerande inom juridiska fakulteten vid universitetet i
     Uppsala. 20 uppl. genom fakultetens försorg utg. i november 
1942. Uppsala
     och Sthm 1942. Almqvist & Wiksell i distr. 96 s. Kr. 3.00.

SUNDBERG, HALVAR G. F. Grunddragen av allmän förvaltningsrätt. Sthm 1943. 
     Norstedt. 228 s. Kr. 20.00.
THORÉN, FRITZ. Herre med portfölj. Roman. Sthm 1942. Bonnier. 361 s. Kr. 9.50.
WESTMAN, E. G. Lagen om förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän.
     Kom
menterande redogörelse. Sthm 1943. Norstedt. 89 s. Kr. 4.00.
VINELL, T. Svensk utrikeshandel i kristid. Handledning utg. av Sveriges allmänna
     exportförening. Sthm 1943. Exportföreningen. 186 s. Kr. 12.00.

WIRSÄLL, NILS-ERIK & TÖRNQUIST, HARRY. Köpmannen, hans deklaration och skatter. En
     vägledande översikt med hänsynstagande även till omsätt
nings- och
     krigskonjunkturskatterna. Granskad av C. P.
ENGBLOM. Sthm 1943. Norstedt.
     114 s. Kr. 4.75. 

K. R.
Vägtrafikolyckor 1941. Av statistiska centralbyrån. Sthm 1943. V + 31 + 10 s. Kr.
     0.50. ─ Sveriges officiella statistik. Rättsväsen.

 

Ang. Nordisk litteratur se nedan s. 372.