Svenskt banklexikon. Uppslagsbok över bank-, börs- och finansuttryck. Redigerad av RUPERT BEIJE under medverkan av ERIK BURLING, SUNE CARLSON, TORSTEN GENBERG m. fl. Sthm 1942. A/B Auktor. 602 s. Inb. kr. 48.00.

 

    Denna uppslagsbok ger mer än titeln utvisar. Bland de cirka 4,000 artiklarna äro många, som röra det ekonomiska livet utanför bankväsendets speciella område. Utan tvivel är arbetet av stort värde som uppslagsbok även för andra än bankmän. För jurister är det kanske i främsta rummet artiklarna i andra än juridiska ämnen som intressera. Här finnes samlad en myckenhet uppgifter rörande det ekonomiska livet, vilka måste vara värdefulla att ha till hands för en domare eller en advokat. Icke minst kunna de noggranna förklaringarna av en mängd affärstermer vara av värde. Boken ger

LITTERATURNOTISER. 39upplysning om vad som menas exempelvis med avalkonto, imaginär vinst, improduktiv lön, lumpsum, nostrokonto och vinkulationsaffär. Även förklaringarna av juridiska termer kunna vara välkomna för jurister. Särskilt i växelrätten ingå många termer, som väl kunna behöva förklaras. Vad menas med protest för nakna väggar eller protest för vinden och vad betyder växelpensionering? Även i övrigt äro emellertid de juridiska artiklarna av intresse.
    Såsom naturligt är beträffande ett arbete av denna art äro de flesta artiklarna korta. Under somliga uppslagsord förekomma emellertid längre artiklar. Det redogöres sålunda utförligt för bankväsendets utveckling och dess nuvarande utbredning i Sverige. En annan lång artikel behandlar myntväsendet. Räntefrågor belysas ingående ur skilda synpunkter. Och åtskilliga andra längre artiklar finnas.
    Uppenbarligen har mycken omsorg nedlagts på att göra uppslagsboken till ett förstklassigt arbete. Framställningssättet är klart och koncist, och innehållet gör ett pålitligt och vederhäftigt intryck.

I. S.