Göteborgs juristklubb har under år 1942 haft fyra sammanträden, varvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag av rådmannen Erik Wilhelmsson över ämnet »Nyheter i 1941 års lagstiftning om arvsskatt och gåvoskatt», av prof. Åke Petzäll över ämnet »Den tyska rättens nyordning», av doc. Folke Schmidt över ämnet »Gemenskapstanken i försäkringsrätten» och av prof. Henry Ussing över ämnet »Condictio indebiti».
    Till styrelse valdes vid sammanträde d. 9 dec. rådmannen Andreas Cervin, ordf., advokaten Ivar Glimstedt, v. ordf., advokaten Sven Colleen, sekr., magistratsnotarien Ragnar Bernlöf, kassaförvaltare, notarien Sven Lampers, bibliotekarie, samt notarien Torsten Schiller, sexmästare. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 301.

 

    Värmlands läns juristförening har under år 1942 avhållit tre sammanträden, nämligen årsmöte d. 25 april med föredrag av assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Sten Lindkvist över ämnet »Vår nya process, några praktiska synpunkter och önskemål», d. 5 sept., därvid förste notarien Folke Nyqvist lämnade en redogörelse för den nya arvsskatteförordningen, och d. 21 nov., därvid professor Håkan Nial talade över ämnet »Nyare rättspraxis angående fastighetsköp». Styrelsen utgöres av häradshövdingen Ivar Hessius, rådmannen Harry Jacobson, advokaten Fritz Helmer, länsnotarien Eric Carlsson och landsfogden Anders Holmström. Suppleanter äro länsnotarien Bertil Geijer, bankombudsmannen Arne Lüth och advokaterna Nils Tyrén, Olle Jonsson och Bertil Berggren. Medlemsantalet utgör omkring 50.

 

    Örebro läns juristförening hade till d. 27 jan. 1943 uppskjutit sitt ordinarie årsmöte för år 1942. Därvid höll överdirektören Hardy Göransson föredrag över ämnet »Straff och straffverkställighet». Vid sammanträdet omvaldes styrelseledamöter och revisorer. Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Bror Hasselrot, ordf., häradshövdingen Gunnar Ramstedt, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, f. d. rådmannen Gustaf Tisell, borgmästaren Gunnar Bretzner och advokaten Claes Ljung. Föreningen har 70 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening höll årssammanträde d. 11 dec. 1942, därvid prof. Ivar Agge höll föredrag över spridda frågor, anknytande till förmögenhetsbrotten i den nya lagstiftningen. Föreningens styrelse för år 1943 utgöres av ombudsmannen hos Aktiebolaget Svenska metallverken Eric Genell, ordf., borgmästaren Ivar Hedman i Sala, v. ordf., advokaten Harry Gombrii, sekr., advokaten Frithiof Hydbom, skattmästare, stadsdirektören Tjelvar Hedberg, klubbmästare, samt häradshövdingen Oscar Montelius i Köping och rådmannen Folke Höijer i Västerås. Föreningens medlemsantal är 57.
    Dalarnas juristförening har under år 1942 avhållit sammanträde d. 6 juni 1942, därvid hovrättsrådet Nils Beckman höll föredrag över ämnet »Den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott». Styrelsen utgöres av häradshövdingen Erik Björkman i Ludvika, ordf., häradshövdingen Fredrik Wilhelm Killander, v. ordf., länsnotarien Gösta Hanning, sekr., advokaten Thore Landberg, kassaförvaltare, samt rådmannen Gunnar Hallert, klubbmästare, alla i Falun. Föreningens medlemsantal uppgår till 39.

 

26—437004. Svensk Juristtidning 1943.