Förslag till lagstiftning om begreppet polismyndighet. Efter offentligt uppdrag har landsfogden Erik Sjöholm avgivit ett den 12 september 1942 dagtecknat betänkande med förslag angående innebörden av begreppet polismyndighet i olika författningar m. m. (SOU 1942: 40). Utredningen har närmast haft till syftemål att undanröja den oklarhet, som f. n. råder i avseende å vad som i olika fall avses med polismyndighet i de författningar där begreppet användes utan att detsamma gjorts till föremål för närmare bestämning. Särskilt i städer, där poliskammare icke finnes, har frånvaron av en närmare distinktion av polismyndighetsbegreppet vållat tveksamhet i behörighetshänseende. Ovisshet har gjort sig gällande, huruvida de skilda uppgifterna skola handhavas av magistraten, respektive kommunalborgmästaren eller av polischefen. Frågan har aktualiserats sedan i samband med distriktsåklagarreformen principiellt beslut fattats om polischefskapets överflyttande från magistratsledamot eller kommunalborgmästare till distriktsåklagaren.
    Enligt utredningsmannens förslag skall begreppet polismyndighet förbehållas de egentliga polisorganen, varmed förstås poliskamrarna och polischeferna. De arbetsuppgifter, varom här är fråga, ha uppdelats mellan dessa organ och de allmänna administrativa organen. Polisorganen ha tilldelats sådana uppgifter, som äro av utpräglad poliskaraktär eller som eljest höra samman med polisens verksamhet, medan de allmänna administrativa organen tillagts sådana uppgifter, som äro av mera allmänt förvaltningsmässig natur. Utredningen utmynnar, såvitt angår polisorganen, i ett förslag till lag med vissa bestämmelser om polismyndighet. I förslagets huvudstadgande föreskrives, att de uppgifter, som enligt lag och författning ankomma på polismyndighet i orten, skola tillkomma i stad, där poliskammare finnes, denna och å annan ort polischefen. Genom detta stadgande har polismyndighetsbegreppet, sådant det framträder i lagstiftningen, erhållit en fast bestämning. — I vissa författningar, de flesta från senare år, har angivits vad som enligt författningen avses med polismyndighet. Huvudparten av dessa författningar har undantagits från lagens tillämplighetsområde.
    I betänkandet har även till behandling upptagits spörsmål av sidoordnad natur. Härutinnan torde främst böra uppmärksammas, att ändrad lydelse föreslås av bestämmelsen i 10 kap. 12 § strafflagen om vem som skall äga utöva den civila myndighetens funktioner vid uppror och upplopp. Behörig-

52 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.heten, som vad polischeferna angår f. n. omfattar allenast polismästare, föreslås utvidgad till att avse samtliga polischefer. Vidare skall statspolisintendenten inordnas bland de myndighetspersoner, som befogenheten tillkommer, varemot borgmästare icke längre skall vara att anse som civilmyndighet i lagrummets bemärkelse.

Sam. Åseskog.