Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association höll 1943 sitt årsmöte d. 29 maj, varvid valdes till ledamöter av styrelsen advokaten Ivan Atmer, justitierådet Algot Bagge, advokaten Nils Berglund, häradshövdingen Knut Dahlberg, presidenten Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, envoyén Folke Malmar, assuransdirektören Axel Rinman, justitierådet Emil Sandström, advokaten Carl Ludvig Schönmeyr, f. d. universitetskanslern Ernst Trygger, universitetskanslern Östen Undén och hovrättsrådet Hugo Wikander. Vid styrelsesammanträde s. d. omvaldes till styrelsens ordförande hr Hammarskjöld och till vice ordförande hr Bagge, varjämte till föreningens sekreterare och kassaförvaltare nyvaldes hr Schönmeyr. Till ledamöter av verkställande utskottet, i vilket styrelsens ordförande och vice ordförande äro självskrivna ledamöter, omvaldes hrr Ekeberg, Undén och Dahlberg samt nyvaldes hr Wikander med hrr Berglund och Hasselrot såsom suppleanter. Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 47. Därav äro 33 tillika medlemmar i International Law Association.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 29 april 1943 under ordförandeskap av presidenten Birger Ekeberg sitt ordinarie årsmöte i Stockholm. Assessorn Axel Lindskog höll ett av diskussion åtföljt föredrag över ämnet »Domarkarriär och domarutbildning» (se SvJT 1943 s. 490). Till ledamöter i styrelsen för tiden till nästa årsmöte, som skulle hållas i Stockholm, valdes från Svea hovrätt presidenten Birger Ekeberg, hovrättsråden friherre Henric Nordenskjöld, Hugo Wikander och Ejnar Hörstadius samt assessorn Curt Carlon med hovrättsråden Tage Boye och Sven Björkholm samt assessorn Åke von Schultz såsom suppleanter, från Göta hovrätt presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Arnold Lindman och Hans Ljungholm samt assessorn Ingemar Lilja med hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Torsten Myrland såsom suppleanter, från hovrätten över Skåne och Blekinge presi-

NOTISER. 647denten Karl Schlyter, hovrättsrådet Carl Ludvig Werner och assessorn Gunnar Ekedahl med hovrättsrådet Gunnar Nilsson och assessorn Lars Gunnar Ohlsson såsom suppleanter samt från hovrätten för Övre Norrland presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr med hovrättsrådet Alfred Bexelius och assessorn Allan Nordenstam såsom suppleanter. Föreningens medlemsantal uppgick vid 1942 års utgång till 128.