Regeringen. K. M:t har 30 aug. 1943, jämte det att K. M:t utnämnt ny justitieminister (se ovan), till statsråd utnämnt presidenten i kammarrätten Nils Quensel och ledamoten av riksdagens andra kammare, lantbrukaren Axel Rubbestad.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 30 juni resp. 8 juli 1943 förordnat justitierådet Algot Bagge och assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Lars Gunnar Ohlsson att såsom sakkunniga biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnas.

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har, jämlikt K. M:ts bemyndiganden, förordnat
    10 april 1943 revisionssekreteraren Erik Hagbergh att verkställa utredning rörande vissa bestämmelser om virkesmätning;
    1 juni 1943 hovrättsrådet i Göta hovrätt Folke Ekdahl att såsom särskild sakkunnig fr. o. m. 15 aug. 1943 biträda skogsstyrelsen med de utredningsuppgifter som tidigare åvilat 1936 års skogsutredning;
    21 juni 1943 t. f. statssekreteraren i jordbruksdepartementet Bertil Fallenius att vara ledamot i 1942 års jordbrukskommitté.
    K. M:t har 11 juni 1943 på därom framställd begäran entledigat t. f. statssekreteraren Fallenius fr. o. m. 1 juli 1943 från förordnande såsom ledamot i skogsstyrelsen samt till ledamot i hans ställe förordnat revisionssekreteraren Erik Hagbergh.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    30 aug. 1943 till ordförande i nedre justitierevisionen fr. o. m. 1 okt. 1943 under fem år förordnat revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh (jfr nedan under häradsrätterna);

PERSONALNOTISER. 651    s. d. till revisionssekreterare fr. o. m. 1 okt. 1943 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Harry lvrell.