Hovrätterna. K. M:t har
    17 juni 1943 till ordförande resp. vice ordförande å division vid Svea hovrätt för tiden 1 aug.—31 dec. 1943 förordnat hovrättsråden i samma hovrätt Kurt Lamm och Ejnar Hörstadius;
    29 juli 1943 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 aug. 1943 utnämnt assessorn i hovrätten Håkan Moberg;
    30 aug. 1943 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 sept. 1943 utnämnt assessorerna i hovrätten Bertil Unger och Olof Palmquist;
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 sept. 1943 förordnat i Svea hovrätt adjungerade ledamöterna i hovrätten Eije Mossberg, Georg von Euler-Chelpin och Sture Petrén samt i Göta hovrätt adjungerade ledamoten i hovrätten BjörnWidegren.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 11 juni resp. 16 juli och 30 juli 1943 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds resp. Nordmarks och Livged ingets domsagor.
    K. M:t har 17 juni 1943 fastställt arbetsordningar för de domsagor, i vilka fr. o. m. 1 juli 1943 särskilda inskrivningsdomare skola vara anställda, näml. Södra Roslags, Södertörns samt Askims, Hisings och Sävedals domsagor.
    K. M:t har till häradshövdingar fr. o. m. 1 okt. 1943 utnämnt:
    17 juni 1943 i Gällivare domsaga hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Einar Holm;
    30 aug. 1943 i Stockholms läns västra domsaga ordföranden i nedre justitierevisionen, revisionssekreteraren Ove Hesselgren;
    s. d. i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga, ledamoten i lagberedningen, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Einar Anderberg.
    K. M:t har 30 aug. 1943 till särskild inskrivningsdomare i Askims, Hisings och Sävedals domsaga fr. o. m. 1 sept. 1943 utnämnt assessorn i Göta hovrätt Klas Nilsson.
    K. M:t har 30 aug. 1943 förordnat:
    assessorn i Göta hovrätt Gudmund Lindencrona och assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge frih. Hans Ramel att under tiden 1 sept. 1943—30 juni 1944 uppehålla Lindencrona ordinarie tingsdomarbefattningen i Askims, Hisings och Sävedals domsaga samt frih. Ramel motsvarande befattning i Östra och Medelsta domsaga;
    assessorerna i Svea hovrätt Arvid Ribbing, Åke von Schultz och Jarl Prom att under tiden 1 sept. 1943—30 jun i 1946 vara tingsdomare i resp. Sollentuna och Färentuna, Medelpads östra och Ångermanlands norra domsagor; samt
    assessorerna i Göta hovrätt Gösta Bergström, Gunnar Ljung och Thorsten Berg att fr. o. m. 1 sept. 1943 vara tingsdomare Bergström t. o. m. 30 sept. 1945 i Östbo och Västbo domsaga, Ljung t. o. m. 30 sept. 1944 i Vättle, Ale och Kullings domsaga samt Berg t. o. m. 30 juni 1944 i Västerbottens västra domsaga.
    K. M:t har 18 sept. 1943 utnämnt
    assessorerna i Svea hovrätt Bertil Sandegren och Nils Dillén att fr. o. m. 1 okt. 1943 vara tingsdomare i resp. Södra Roslags och Södertörns domsagor; samt
    chefen för inskrivningsavdelningen i Södra Roslags domsaga Ruben Ljungwaldh och sekreteraren i Svea hovrätt Nils Piehl att vara särskilda inskrivningsdomare i resp. Södra Roslags och Södertörns domsagor, den förre fr. o. m. 1 okt. och den senare fr. o. m. 1 nov. 1943.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har förordnat:
    17 juni 1943 att rådhusrätterna i Ronneby och Skara skola fr. o. m 1 jan. 1944 upphöra och nämnda städer fr. o. m. samma dag i judiciellt

652 PERSONALNOTISER.avseende förenas den förra med Medelsta tingslag av Östra och Medelsta domsaga och den senare med Skånings och Valla tingslag av Skånings, Valle och Vilske domsaga;
    30 juni 1943 att rådhusrätten i Simrishamn skall fr. o. m. 1 jan. 1944 upphöra och staden fr. o. m. samma dag i judiciellt avseende förenas med Ingelstads och Järrestads domsaga;
    s. d. att sistnämnda domsagas kansli fr. o. m. 1 jan. 1944 skall vara förlagt till Simrishamn men dess tingsställe t. v. kvarbliva i Hammenhög, dock att i Simrishamn skola hållas tingssammanträden med tremansnämnd.
    K. M:t har
    13 aug. 1943 fastställt ny arbetsordning för rådhusrätten och magistraten i Jönköping, innefattande bl. a. att för innehav av rådmansbefattning i staden skall fordras enahanda behörighet som för innehav av assessorstjänst vid rådhusrätt;
    s. d. förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i Kristianstad fr. o. m. 1 jan. 1944;
    s. d. beviljat Tådmannen i Stockholm Erik Bratt avsked från rådmanstjänsten fr. o. m. 30 aug. 1943;
    20 aug. 1943 fastställt ny arbetsordning för rådhusrätten och magistraten i Visby, innebärande bl. a. att rådhusrätten skall bestå av, förutom borgmästaren, två lagfarna rådmän mot tidigare en lagfaren och en icke lagfaren rådman.