Dansk föredragshållare. Professor Henry Ussing i Köpenhamn företog i december 1942 på inbjudan av Nordiska juristmötena en resa till Sverige och Finland. Den 9 december höll han föredrag i Göteborgs juristklubb över ämnet »Condictio indebiti». Den 11 höll han samma föredrag i Stockholm såsom gäst hos Svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena och Stockholms juristförening. Från Stockholm fortsatte han till Helsingfors, där han den 13 upprepade sitt föredrag vid det högtidssammanträde varmed Juridiska föreningen i Finland firade sitt 80-årsjubileum (se ovan s. 71).

I. S.

 

    Litteratur.

De nordiska kriminalist föreningarnas årsbok 1940—1941. Annuaire des associations de criminalistes nordiques 1940—1941. Publié par KARL SCHLYTER, OLUF H. KRABBE, HAAKON SUND, VELI VERKKO. Malmö 1942. A.-B. Allhems Förlag. XXXVI + 291 s. Kr. 6.00.
    Den nu utkomna dubbelårgången utgör femte bandet i den serie årsböcker vilken, alltsedan 1936 års förhandlingar vid de nordiska kriminalistföreningarnas möten första gången samlades i en gemensam publikation, utgör det mest synliga beviset på det intima nordiska samarbetet inom kriminalpolitiken. I årsboken behandlas följande ämnen. Förhandlingsämnen: Om sammanläggning och sammanräkning av straff (Finland 1940). Straffrättskommitténs förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott (Sverige 1940). Alkohol og Kriminalitet (Danmark 1940). Brottslighetens utveckling i Finland med särskilt avseende fäst vid vinterkrigets inverkan (Finland 1941). Den straffrättsliga behandlingen av psykiskt abnorma brottslingar (Sverige 1941). Præventive Foranstaltninger mod Underslæb (Danmark 1941). Föredrag och uppsatser: MARTTI KAILA, Schizofreni och kriminalitet. VELI VERKKO, Finska rätts- och kriminalstatistikens hundraårsminne. HARTVIG NISSEN, Den strafferetslige behandling av psykisk abnorme efter norsk rett. HAAKON SUND, Om undlatelse av påtale. Minskningen i antalet avhållna möten under krigsåren — den norska kriminalistföreningen har överhuvud icke sammanträtt — har med-

74 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.fört att dubbelårgången hållit sig inom samma omfång som de tidigare enkla årgångarna.
    Den redogörelse på franska språket för årsböckernas innehåll, som inleder varje årgång och som sändes till ett stort antal kriminologiska institutioner och enskilda kriminalister i Europa och Amerika, har visat sig ägnad att sprida kunskap om och väcka intresse för de nordiska insatserna på ifrågavarande arbetsområde.
    Årsboken utdelas till samtliga medlemmar i de danska, finska, norska och svenska kriminalistföreningarna. På grund av materialbrist har tyvärr de inbundna exemplaren i år måst ransoneras.

Kjs.