Recueil de documents en matière pénale et pénitentiaire. Bulletin de la Commission internationale pénale et pénitentiaire. Publié par le secrétaire général de la commission ERNEST DELAQUIS. Vol. IX, livr. 1—4 (1940—41). Vol X, livr. 1—2 (1942). Stæmpfli & Cie, Berne. 428 resp. 236 p.

 

    Den internationella straffrätts- och fångvårdskommissionen i Bern celebrerade förlidet år sin 70-åriga tillvaro med en historisk redogörelse för sin verksamhet på fyra språk i volume X, livraison 1 av sin Recueil. Kommissionen, som från början framför allt hade till uppgift att ansvara för det regelbundna avhållandet av de stora, i regel vart 5:e år återkommande internationella penitentiärkongresserna, har successivt utvecklats till en organisation av allt större betydelse, vilken övertagit en mångfald andra uppgifter och utövat ett avgörande inflytande på nutidens fångvårdsreformer och kriminalpolitik. Dess ledande principer har varit: brottslingens moraliska omskapande eller förbättrande, fångarnas differentiering med individualiserad behandling, rationell organisering av arbetet i fängelserna, fångvårdspersonalens yrkesutbildning, utveckling av samhällets åtgärder till förebyggande av brott, eftervård av frigivna fångar — allt lika aktuellt i dag som för 70 år sedan. Kongressernas och kommissionens i raska drag tecknade historia är identisk med den moderna kriminalpolitikens.
    Kommissionens officiella karaktär och de fasta årsbidragen från de anslutna länderna ha möjliggjort en effektiv organisation av byrån i Bern under en generalsekreterare med heltidsanställning och fast kansli. Kommissionens Recueil har blivit ett ovärderligt arkiv för aktuell strafflagstiftning och praktisk kriminologi. Den nye generalsekreteraren prof. Delaquis har utvidgat dokumentsamlingen till en upplysningskälla av största värde genom rikhaltiga »notes bibliographiques» och andra strödda meddelanden. Sverige har under senare år flitigt bidragit till tidskriftens innehåll. Sålunda innehåller ovan angivna häften i vol. IX—X, förutom sedvanliga bidrag till de årligen återkommande förteckningarna över nya lagar och författningar på straffrättens och fångvårdens områden, tvenne redogörelser för »Les principales lois et ordonnances pénales occasionnées par la guerre» (vol. IX livr. 1, 3); BIRGER EKEBERG, Le système des délits contre le patrimoine d'aprés le projet de la Commission de révision du Code pénal (vol. IX livr. 4); KARL SCHLYTER, Nouvelles dispositions légales sur la stérilisation et sur l'ivresse de conducteurs de véhicules automobiles; NILS REGNER, La législation en matière de trahison, d'espionnage etc.; HARDY GÖRANSSON, Le régime suédois de la prison-école; SCHLYTER & GÖRANSSON, Le patronage des détenus libérés

76 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.en Suede (dessa fyra artiklar i vol. X livr. 2). De fyra första årgångarna av De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok anmäles redaktionellt i vol. IX livr. 3. Att tidskriften nu under krigsåren förmått följa den kriminalpolitiska utvecklingen även i de länder, som äro indragna i kriget, så noggrant som skett är höjt över allt beröm. De olika ländernas officiella representanter i kommissionen, vilka får erfara den allvetenhet varmed generalsekreteraren uppspårar legislativa nyheter och den energi varmed han indriver upplysningar och bidrag, känner förklaringen.

Kjs.