BIÖRKLUND, G. & BERGLUND, HELGE. Våra trafikförordningar. K. A. K:s lagbok för
     motormän. Sthm 1943. K. A. K. 292 s. Inb. kr. 9.00.

BJÖRLING, C. G. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 9 uppl. ombesörjd av ÅKE
     MALMSTRÖM. Lund 1943. C. W. K. Gleerup. 344 s. Kr. 10.50.
CURMAN, SIGURD. Svensk forminneslagstiftning i ny form. Sthm 1943. 13 s. — 
     Utvidgat särtryck ur Svenska museer.
ENGSTRÖMER, THORE. Om konkursgäldenärs vid konkursens inträde anhängiga 
     rättegångar med hänsyn till nya rättegångsbalken. Uppsala 1943.
     Lunde
quistska bokh. 21 s. Kr. 0.75. — Uppsala universitets årsskrift 1943 nr 6.
Incoterms 1936. Internationella regler för tolkning av handelstermer utarbetade
     av internationella handelskammaren. Kommentar och över
sättning från
     franska av
THOR CARLANDER. Jämförande texter med svensk översättning utg. av
     Sveriges allmänna exportförening. 2 uppl. 
Sthm 1943. Exportföreningen. 71 s.
     Inb. kr. 7.50.

JACOBSSON, EBBE. Livförsäkring och skatt. Om försäkringstagares och
     för
säkringsgivares beskattning. Sthm 1943. Försäkringsjuridiska föreningen. 
     171 s. Kr. 7.50. — Försäkringsjuridiska föreningen, publikation nr 5.
KARLGREN, HJALMAR. Skadeståndsläran. Lund 1943. C. W. K. Gleerup. 173 s. Kr. 8.50.
     — Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Lund III.

KINBERG, OLOF, INGHE, GUNNAR & RIEMER, SVEND. Incestproblemet i Sverige. Sthm 1943.
     Natur och kultur. 415 s. Kr. 12.00, inb. kr. 16.00.

KUYLENSTIERNA, CARL W. U. & ROSENQVIST, ERIK. 1943 års krigskonjunkturskatt.
     Författningstext och kommentar. Sthm 1943. Tiden. 247 s. Kr. 5.75.

LJUNGMAN, SEVE. Om skada och olägenhet från grannfastighet. Ett bidrag till läran
     om immissionernas rättsliga behandling. Akad. avh. (Sthm). 
Uppsala 1943.
     Almqvist & Wiksell i distr. 294 s. Kr. 9.50

SANDSTRÖM, K. G. A. Den nya lagstiftningen om erkända skatteförmedlingskassor
     samt om arbetsgivares anmälningsskyldighet. Sthm 1943. AB 
Bokrealisation.
     107 s. Kr. 4.00. — Särtryck ur Svensk skattetidning 1943
h. 4—6.
Sjölagen av den 12 juni 1891 i dess nuvarande lydelse jämte vissa andra 
     författningar rörande sjöfarten. Utg. av Stockholms högskolas juridiska 
     förening. Uppsala 1943. Almqvist & Wiksell. 168 s. Kr. 4.00.
STEFFEN, RICHARD. Gotlands administrativa, rättsliga och kyrkliga organisation från
     äldsta tider till år 1645. Visby 1943. J. Ridelius i distr. 67 s. 
Kr. 6.00.
WACHTMEISTER, ARVID. För ung för att tala sanning? Barn som vittnen. Sthm 1943.
     Natur och kultur. 177 s. Kr. 8.00.

K. R.