Spanska fångvårdsproblem. I Spanien har under de senaste åren ett osedvanligt stort intresse ägnats åt straffverkställighetsfrågor, uppenbarligen beroende på att det stora antalet politiska fångar påkallar särskild uppmärksamhet; enligt en uppgift skulle trots omfattande frigivningar fortfarande omkring 40,000 politiska brottslingar undergå frihetsstraff. De kriminalpolitiska åtgärderna ha tagit sikte på att bringa ned fångantalet och att åvägabringa en ändamålsenlig eftervård. I förstnämnda hänseende har man sökt nå sitt syfte dels genom vidsträckt användning av villkorlig frigivning — under år 1942 lära bortåt 30,000 politiska fångar ha försatts i villkorlig frihet — dels genom tillämpning av särskilda regler om straffavkortning genom arbete. Varje fånge, som visat gott uppförande, kan uppnå avkortning av sitt straff intill halva strafftiden genom att utföra vissa allmännyttiga arbeten. Politiska fångar med en strafftid, som överstiger 20 år, kunna enligt en den 19 augusti 1943 utfärdad förordning genom sådant arbete intjäna ännu större del av strafftiden, i vissa fall upp till fem sjättedelar av denna. Bland de arbeten som utföras märkas byggnadsarbeten, arbeten inom livsmedels och järnindustrierna samt transportarbeten. Analfabeters deltagande i undervisningskurser må räknas som arbete av ifrågavarande natur. I eftervårdshänseende har genom en förordning av den 26 juli 1943 inrättats en särskild myndighet (patronato nacional de presos y penados), som utgöres av en centralstyrelse under justitieministerns ordförandeskap samt därunder sorterande länsavdelningar med bl. a. representanter för domstolsväsendet, hälsovården, arbetsförmedlingsväsendet och socialvården. Dessa organ skola regelbundet besöka fängelserna och såväl under anstaltstiden som efter frigivningen verka för den dömdes återanpassning i samhället.
T. L.

 

    Portugisisk lag mot investering av utländskt kapital. Genom lag den 13 april 1943 har i Portugal inhemska företag förbehållits rätten att utöva verksamhet av offentlig karaktär eller i det allmännas tjänst eller av väsentlig betydelse för landets försvar eller ekonomi. Ett aktiebolag anses icke vara inhemskt, med mindre minst 60 % av kapitalet äges av portugisiska medborgare eller vissa andra rättssubjekt. Genom övergångsbestämmelser ha lättnader medgivits för redan existerande företag.

I. S.