PERSONALNOTISER. 95    Statens hyresråd. K. M:t har genom särskilda beslut 19 juni och 4 sept. 1942 förordnat till ordf. i statens hyresråd f. d. justitierådet, f. d. landshövdingen Karl Tiselius och till suppleanter för ordf. expeditionschefen i justitiedepartementet Carl Romberg, chefen för socialdepartementets rättsavdelning hovrättsrådet Sven Björkholm och hovrättsrådet i Svea hovrätt Herman Zetterberg. Till ledamöter i hyresrådet ha förordnats byråchefen i socialstyrelsen Ernst Bexelius, kanslichefen i statens byggnadslånebyrå Alf Johansson, ombudsmannen i Sveriges fastighetsägareförbund advokaten Sigurd Ahlmark, majoren Tor Wibom, ombudsmannen i hyresgästernas riksförbund Oskar Bengtsson och advokaten Arnold Sölvén. Till suppleanter för ledamöter i hyresrådet ha förordnats bland andra Björkholm och Zetterberg ävensom assessorn i Svea hovrätt Martin Wahlbäck och assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Larsson. Zetterberg har tillika förordnats att vara sakkunnig hos hyresrådet. Till byråchef hos hyresrådet ha förordnats assessorn i Svea hovrätt Kurt Holmgren och, sedan Holmgren 10 aug. 1942 begärt entledigande, assessorn i samma hovrätt Erik Hedfeldt.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 18 dec. 1942 förordnat förutvarande suppleanten i nämnden rådmannen i Stockholm Edward Ploman till ledamot och ordförandes ställföreträdare, förlängt förordnandet för byråchefen i fångvårdsstyrelsen Eric Wijkmark att vara suppleant för chefen för fångvårdsstyrelsen i dennes egenskap av självskriven ledamot samt förordnat rådmannen i Stockholm Halvar Lech till suppleant för Ploman, allt på fem år fr. o. m. 1 jan. 1943.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 18 dec. 1942 på fem år fr. o. m. 1 jan. 1943 förlängt förordnandena för överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen Hardy Göransson att vara ledamot och ordförandens ställföreträdare, för överläkaren vid Långbro sjukhus Sven Stenberg och undervisningsrådet Ruben Wagnsson att vara ledamöter samt för byråchefen i fångvårdsstyrelsen Eric Wijkmark, överläkaren vid Birgittas sjukhus i Vadstena Einar Sellberg och fru Ebba (Lucie) Beckman, f. Lagerbielke, att vara suppleanter, envar för en av de nämnda i nu angiven ordning.

 

    Bonastyrelsen. K. M:t har 4 dec. 1942 förordnat rektorn vid folkskoleseminariet i Göteborg Gustaf Walli att fortfarande under åren 1943—1945 vara ledamot av styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 18 dec. 1942 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1943 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Arne Schedin. Denne utnämndes första gången till hovrättsråd 25 sept. 1936 och till revisionssekreterare 12 febr. 1940 samt ånyo till hovrättsråd 2 okt. 1942.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    6 nov. 1942 till ordförande å division vid hovrätten för Övre Norrland under åren 1943—1947 förordnat hovrättsrådet Manne Zuhr;
    20 nov. 1942 till assessor fr. o. m. 1 dec. 1942 förordnat i Göta hovrätta djungerade ledamoten Sven Ekblom och i hovrätten för Övre Norrlanda djungerade ledamoten Sten Tobieson;
    s. d. till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 dec. 1942 utnämnt assessorn i hovrätten Herman Zetterberg;
    11 dec. 1942 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt frih. Henric Nordenskjöld avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av april 1943;
    18 dec. 1942 till vice ordförande å division vid hovrätten över Skåne och Blekinge under år 1943 förordnat hovrättsrådet Tage Lundquist;
    31 dec. 1942 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 april 1943 utnämnt revisionssekreteraren Arnold Herrlin;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1942 förordnat adjungerade ledamoten Arvid Ribbing.

 

    Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under år 1942 har fiskalsförordnande första gången meddelats för: i Svea hovrätt Carlerik Söderström, Gunnar Thyresson, Åke Mählberg, Per Bergsten, Björn Bernhard, Thord Melin,

96 PERSONALNOTISER.Erik Falk, Gunnar Wessman, Erik Backman, Gustaf Malmer, Sara Falk, Nils Mangård, Bo Broman och (Åke Palm); i Göta hovrätt Per Karlberg, Bertil Adéll, Evald Alpman, Bo Ljungberg, Gustav Holst, Gudmund Ernulf och Mats Ernulf; i hovrätten över Skåne och Blekinge Allan Persson, Sven Bramsjö och Bo Lindsten; samt i hovrätten för Övre Norrland Wolrath Larsson, Sven Erik Sjöström och Anders Wanhainen.