Partiellt genomförande av processreformens principer. Justitieministern har den 11 febr. 1944 efter bemyndigande av Kungl. Maj:t tillkallat fem sakkunniga att deltaga i överläggningar rörande möjligheterna att redan nu anpassa det processuella förfarandet vid underrätterna efter de principer på vilka den nya rättegångsbalken bygger. Enligt vad justitieministern uttalar åsyftas i första hand att utan lagstiftning främja genomförandet av ökad koncentration, muntlighet och omedelbarhet i rättegången.
    Arbetet skall ledas av byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Gunnar Danielson, vilken den 31 dec. 1943 erhållit K. M:ts uppdrag att biträda med vissa, med processreformen sammanhängande spörsmål. De tillkallade äro borgmästaren Joël Laurin, häradshövdingen Gustaf Lindstedt, landsfogden Gustaf Persson, sekreteraren i advokatsamfundet, advokaten Holger Wiklund samt rådmannen Erik Wilhelmsson.
 

G. Dson.

 

    JO:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1944 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har JO under år 1943 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 30 nov. ang. rätt för kommunala ämbets- och tjänstemän att liksom statens avgiftsfritt erhålla expeditioner i allt vad till ämbetet eller tjänsten hörer, så ock i mål som röra ansvar eller ersättningsskyldighet för fel eller försummelse i ämbetet eller tjänsten; d. 14 dec. ang. skyldighet i vissa fall för vederbörande registrator i nedre justitierevisionen att utan särskild begäran därom avgiftsfritt lämna diariebevis angående nådeansök-

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 155ning; samt d. 31 dec. ang. vissa ändringar i stadgan den 23 december 1920 för statens tvångsarbetsanstalter och i samband med dem anordnade alkoholistanstalter.

G. S.