Finska Juristföreningens tidskrift, »Lakimies», årg. 1943. Innehållsöversikt. I årgångens 1. häfte ingår en längre artikel av prof. LAURI CEDERBERG angående »Ökning av aktiekapitalet». Denna artikel utgör ett viktigt bidrag till tolkningen av den finska aktiebolagslagens sparsamma stadganden om kapitalökning. Särskild uppmärksamhet ägnas däri bl. a. åt frågorna om utgivande av gratisaktier och om möjligheten att mot aktien tillskjuta annan egendom än penningar (apport). I förstnämnda fråga framhåller förf., att gratisemissionen icke i något fall kan likställas med dividendutdelning och hänvisar därvid till flera prejudikat från högsta förvaltningsdomstolen, i vilka nämnda ståndpunkt omfattats (s. 38). I den senare frågan anser förf., att ökning av aktiekapitalet kunde redan enligt gällande rätt verkställas medelst utgivande av apport. Denna mening avviker från den av Chydenius och förvaltningspraxis omfattade och kan enligt min mening icke försvaras de lege lata. — I samma häfte ingår även en artikel av presidenten i högsta förvaltningsdomstolen U. J. CASTRÉN angående tjänstemannautbildning. I artikeln redogöres för de synpunkter, som omfattats av den för utredande av frågor beträffande utbildning av förvaltningstjänstemän tillsatta kommittén.
    I häfte 2. giver vicehäradshövdingen YRJÖ RAEVUORI en intressant historisk redogörelse för uppkomsten av den första finskspråkiga lageditionen, nämligen den år 1642 av Hartikka Speitz utgivna finska över-

»LAKIMIES» ÅRG. 1943. 173sättningen av då gällande krigsartiklar (Selowa boktryckeri i Stockholm). — I samma häfte analyserar prof. Arvo SIPILÄ begreppet arbetsförhållande enligt gällande lag om arbetsavtal, och justitierådet Y. J. HAKULINEN lämnar bidrag till tolkningen av ersättningslagen i fråga om verkan av skuldavdrag i solidariska och växelrättsliga gäldförhållanden.
    I häfte 3. skriver krigsfiskalen, jr. dr W. A. PALME om avsättning och föravskedande enligt strafflagen för krigsmakten. Ur det övriga innehållet må bl. a. nämnas en av justitierådet Y. J. HAKULINEN författad redogörelse för den nya patentlagens stadganden angående militära uppfinningar.
    Häftet 4. innefattar artiklar av förutvarande presidenten F. A. PEHKONEN, justitierådet ONNI HEINONKOSKI samt förvaltningsrådet AARNE SAARIALHO i anledning av högsta domstolens och högsta förvaltningsdomstolens 25-åriga verksamhet.
    Sista eller 5. häftet inledes med en av huvudredaktören, justitierådet KUSTAVI KAILA författad minnesskrift över avlidna prof. Lauri Cederberg. Av det övriga innehållet må särskilt nämnas den intressanta, till finska översatta artikeln av prof. NILS HERLITZ angående kristid och äganderätt samt en av fil. dr VELI VERKKO författad statistisk undersökning »Brottskalender», vari undersökes årstidens inflytande på brottsligheten.
    Tidskriftens litteraturavdelning har varit ganska rikhaltig. Däri ingå recensioner av bl. a. följande arbeten: Borum, Familieretten II (rec. Y. J. Hakulinen), Erich, Studier i internationell rättskipning (rec. Bertil Sjöström), Nils Herlitz, Svensk frihet (rec. Kaarlo Kaira), densamme, Föreläsningar i förvaltningsrätt (rec. V. Merikoski), Erik af Hällström, Verkan av ägareförbehåll på rättsförhållandet mellan säljaren och köparen (rec. Y. J. Hakulinen).

Y. J. H.