180 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Norsk Juristforening i Stockholm. Blandt norske jurister i Stockholm og omegn er stiftet »Norsk Juristforening i Stockholm». Foreningen omfatter et etter forholdene ganske stort antall medlemmer. Hensikten er å by de norske jurister i Sverige et forum hvor de kan diskutere spørsmål av interesse for deres nåvärende og fremtidige arbeide. Spesielt vil etterkrigstidens mange og kompliserte juridiske problemer bli tatt opp til drøftelse i den utstrekning forholdene tillater det. Foreningen har allerede i flere møter behandlet emner av denne art.
    Som foreningens formann fungerer for tiden advokat John Lyng, mens styret består av advokat Didrik Cappelen, varaformann, samt advokatene Jarner og Risting.

 

    Foreningen af danske Jurister i Sverige stiftedes i November ifjor paa Initiativ af Højesteretssagfører Karsten Meyer, der valgtes til Foreningens første Formand. Bestyrelsens øvrige Medlemmer er Kontorchef Bo Bramsen og Landsretssagførerne Erik Holm og Ernst Petersen. Foreningen omfatter paa det nærmeste alle de godt 80 danske juridiske Kandidater, der f. T. opholder sig i Sverige, og af hvilke omtrent Halvdelen er Sagførere og Sagførerfuldmægtige. Iøvrigt har Sagførerne dannet en særlig Afdeling indenfor Foreningen.
    Foreningen holdt d. 18 Febr. 1944 paa Stockholms högskola sit førsteMøde, hvor Prof. Nils Herlitz holdt et meget oplysende Foredrag om »Svensk förvaltning». Efter Foredraget var der »Spørgetime», hvor Professoren imponerede ved den Hurtighed, Sikkerhed og Elegance, med hvilken han besvarede de talrige Spørgsmaal, som den videlystne Forsamling lod regne ned over ham.
    Medlemmerne af Norsk Advokatsamfund i Sverige var indbudte til Deltagelse i den særdeles vellykkede Sammenkomst.

V.

 

    Præsidentskifte i Danmarks Højesteret fandt Sted samtidig med, at Rettens saakaldte »Lappeferie» begyndte ved Retsmødets Slutning den 18 Februar 1944. Højesteretspræsident Dr. juris Troels G. Jørgensen, der den 2 Februar var fyldt 70 Aar, traadte tilbage, og i hans Sted er til Rettens Præsident udnævnt Højesteretsdommer Thomas Frolund. Samtidig designeredes Landsdommer Fr. Bruun Heise til Højesteretsdommer. Tilfældet vilde, at Dr. Jørgensen ved sin sidste Votering i Højesteret fik Lejlighed til at udøve en speciel Beføjelse, i det der forelaa den sjældne Situation, at Stemmerne ved Optællingen stod lige, hvorfor Præsidentens Stemme regnedes dobbelt og saaledes blev afgørende for Sagens Udfald. Dr. Jørgensen har haft Sæde i Højesteret siden 1925; Præsident blev han ved Cosmus Meyers Afgang i 1936. Han har bl. a. været Auditør i Hæren og var 1919—25 Dommer i Vestre Landsret. Han har en betydelig literær Produktion og har bl. a. besørget en Udgave af A. S. Ørsteds Værker. Den nye Højesteretspræsident Thomas Frølund er født 30 Januar 1883; han har været Højesteretsdommer siden 1933 og var forinden i 4 Aar Dommer i Østre Landsret. Den designerede Højesteretsdommer Fr. Bruun Heise er født 23 Juni 1890; han var i Aarene 1918—25 Sorenskriver (Dommer) paa Færøerne og har siden virket som Dommer i Vestre Landsret.

V.