HILDING EEK. Statens maktsfär i luftrummet. Sthm 1943. Geber. 51 s. Kr. 1.50.
    Förf. har i bokform publicerat den provföreläsning i ämnet som han hösten 1943 höll som sökande till professuren i förvaltningsrätt och statsrätt med folkrätt i Lund. Efter en redogörelse för de i folkrättsdoktrinen förekommande teorierna om lufthavets rättsliga ställning och för kampen mellan lärorna — om vilken förf. med rätta citerar amerikanen Hudsons ord att »this battle of the books has passed into history» — kommer förf. in på den svenska rättens ståndpunkt. Framställningen härav är i hög grad aktuell, i det att förf. hunnit beröra jämväl riksdagsdebatten i oktober 1943 om kurirplantrafiken och därvid bl. a. tagit upp till besvarande frågan huruvida de koncessioner som i fråga om denna trafik gjorts kunna anses stå i överensstämmelse med gällande folkrättsliga regler som begränsa Sveriges handlingsfrihet såsom neutral stat då det gäller att tillåta överflygningar av territoriet. Framställningen ger oförtydbart vid handen vanskligheten att fastställa vad som i denna detalj kan kallas för gällande folkrätt.

B. L.

 

JACOB LINDERS. Lag om fattigvården den 14 juni 1918 och andra författningar rörande den offentliga hjälpverksamheten. 9:e uppl. Sthm 1943. Norstedt. XV + 496 s. Inb. kr. 12.50.
    F. d. häradshövding LINDERS har utgivit sin välkända kommenterade edition av fattigvårdslagen i ny upplaga under medverkan av direktören i Svenska fattigvårdsförbundet f. d. borgmästaren ERIC WAHLBERG. De ändringar, som efter tillkomsten av föregående upplaga gjorts i själva fattigvårdslagen, äro obetydliga, men däremot ha många förändringar skett i de övriga författningar rörande hjälpverksamheten, som äro införda i arbetet eller mer eller mindre utförligt omnämnas däri.

I. S.

 

    Svenska läkartidningen. »Ett års steriliseringar enligt den nya svenska steriliseringslagen» av NILS VON HOFSTEN (S. 44), »Om ersättning för kroppsskada enligt svensk rätt» av EJNAR HÖRSTADIUS (S. 369), »De psykiskt abnorma och samhället» av GUNNAR LUNDQUIST (s. 983), »Om invaliditetsutlåtanden» av IVAR PALMER (S. 1013) och RAGNAR ROMANUS (S. 1762), »Om sinnesundersökningar och straffriförklarande» av FOLKE KINNMARK (S. 1040), »Rättspsykiatrien åter i stöpsleven» av OLOF AHLBORG (s. 1048), »Strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m. m. Prof. OLOF KINBERGS yttrande över strafflagberedningens betänkande» (s. 1628), replik till O. Kinberg av K. SCHLYTER (S. 2444), »Medicinalstyrelsens rättsmedicinska nämnds förslag angående omorganisation av rättsmedicinalväsendet i riket» av WILHELM BOSÆUS (s. 1889), »Berusningsgrad och halt av alkohol i blodet» av GUNNAR DAHLBERG (s. 1926), »Omorganisationen av rättsmedicinalväsendet» Svenska Patologför-

LITTERATURNOTISER. 431bundet yttrar sig om förslaget (s. 1972), »Sinnessjukvården och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet» av JOEN BJÖRNBERG (S. 2456), »Hur vår hälsovårdsstadga kom till» av GUNNAR FISCHER (s. 2701).

S.E.