Till red. insänd litteratur.
Handledning rörande tillämpningen av administrativa fullmaktslagen. Utarb. inom socialdep. SOU 1943: 38. 36 s.
SCHMIDT, FOLKE. Faran och försäkringsfallet. En försäkringsrättslig studie. Lund 1943. Gleerup. 262 s. Kr. 8.50.
Carmina. Sångbok för jurister jämte kort antologi. Utg. av Juridiska föreningen i Lund. Redigerad av NILS HÅRD AF SEGERSTAD. Musikaliskt bearbetad av PÅL ROGSTEN. Lund 1943. Juridiska föreningens förlag. 208 s.
NILSSON PIRATEN, FRITIOF. Tre terminer. Sthm 1943. Bonnier. 450 s. Kr. 11.00.
PFLEGING, ERNST. Det tyska storrummet. Sthm 1943. Kooperativa förbundets bokförlag. 239 s. Kr. 6.75. — Skrifter utgivna av utrikespolitiska institutet. 3.
EEK, HILDING. Statens maktsfär i luftrummet. Sthm 1943. Geber. 51 s. Kr. 1.50.
Brottsligheten år 1941. Av statistiska centralbyrån. Sthm 1943. Nord. bokh. 38 s. Kr. 0.80.
HULT, PHILLIPS. Föräldrar och barn enligt svensk internationell privaträtt. Sthm 1943. Norstedt. XI + 141 s. Kr. 7.00.
PETZÄLL, ÅKE. Rätt och individ. Sthm 1943. Bonnier. 85 s. Kr. 3.25.
HEBER, GUSTAV. Juridiske avhandlinger. Oslo 1943.Centraltrykkeriet. 168 s.Kr. 16.25.
WREDE, R. A. Finlands gällande civilprocessrätt. Andra bandet. 4:e uppl. Redigerad av O. H.j. GRANFELT. Helsingfors 1943. Söderström. XVI + 396 s. Kr. 13.00.
Utlåtande angående förslag till lag om handläggning vid vissa rådhusrätter av handels- och sjöfartsmål. Avgivet till processlagberedningen den 16 oktober 1943 av kungl. kommerskollegium. — Särtryck ur Kommersiella meddelanden 1943.
BONNEVIE, CARL. Adekvanslæren og beslektede rettsfelter særlig med sikte på norsk rett. Oslo 1942. Aschehoug. 164 s.
Sveriges rikes lag. Sthm 1943. Norstedt. Kr. 27.00.
Föreningens mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution förhandlingar den 22—24 september 1943. S. 1341—1373.
Lagen om allmänna vägar. Sthm 1943. Norstedt. 40 s. Kr. 1.75.
WESTRUP, C. W. Recherches sur les formes antiques de mariage dans l'ancien droit romain. København 1943. Munksgaard. 86 s. Kr. 6.00. — Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser, Bind XXX, Nr 1.
SANDBLAD, HENRIK. Juris professor Olof Åkerman (1629—1678) Göteborgs nations förste inspektor. — Särtryck ur Göteborgs nations skriftserie VI. 24 s. Uppsala 1943.
USSING, HENRY. Kodifikation af privatretten. Tale, holdt ved universitetets aarsfest d. 25. november 1943. — Särtryck af Gads Danske Magasin 1943. S. 551—561.
USSING, HENRY. Nordiske Love. — Särtryck ur "En Bog om Norden" redigeret af Dr HANS JENSEN. Kobenhavn 1943. Arthur Jensens forlag. S. 425—444.
BEXELIUS, ALFRED. Lagstiftningen rörande den allmänna väghållningen m. fl. författningar. Sthm 1943. Landskommunernas Blankett- & Bokförlag. 451 s. Inb. kr. 10.50.
ALMQUIST, JAN ERIC. Mannen som offentligt förklarade sig hellre vilja mista huvudet än bliva assessor i Svea hovrätt. — Särtryck ur Personhistorisk Tidskrift XLII, 1943. S. 99—103.
STANG, EMIL. Norsk bygningsrett. Oslo 1943. Grundt Tanum. VI + 337 s. Kr. 22.40.
LINDERS, J. Lag om fattigvården den 14 juni 1918 och andra författningar rörande den offentliga hjälpverksamheten med förklaringar, hänvisningar, prejudikat och sakregister. 9:e uppl. Under medverkan av ERIC WAHLBERG. Sthm 1943. Norstedt. XV + 496 s. Inb. kr. 12.50.
VERKKO, VELI. Alkohollagstiftningens inverkan på brottsligheten i Finland. En statistisk undersökning. Helsingfors 1944. Söderström. 161 s.
KOBBERNAGEL, JAN. Erhvervsretten i Grundtræk. København 1944. Einar Harcks Forlag. 442 s. Kr. 13.50.
ANDERSEN, POUL. Dansk Statsforfatningsret. I. Kobenhavn 1944. Gyldendal. XIII + 454 s. Kr. 20.00.