Högsta domstolens arbetsbalans.Vid utgången av 1943 utgjorde (bortsett från ansökningar) antalet balanserade mål hos Högsta domstolen 637, därav 343 revisionsmål och 294 besvärsmål. I jämförelse med året därförut har balansen ökats med 87 mål. Av de till 1944 balanserade målen hade 5 inkommit under 1941, 123 under 1942 och 509 under 1943.
    Under 1943 inkommo (bortsett från ansökningar) 1,580 mål och dispenser, vilket i förhållande till föregående år, då motsvarande antal utgjorde 1,365, innebär en ökning av 215 mål. Under januari 1944 inkommo över 20 % flera mål än under motsvarande tid 1943.
    Balansen vid utgången av åren 1939—1943 framgår av följande tabell:

 revisionsmålbesvärsmålsumma
1939281219500
1940282244526
1941282223505
1942319231550
1943343294537

 

E.G.