492 PERSONALNOTISER.    Ny professor. K. M:t har d. 10 mars 1944 till innehavare av den efter prof. Malmgren, som avgått med pension, lediga professuren i förvaltningsrätt och statsrätt med folkrätt vid Lunds universitet utnämnt ende kvarstående sökanden, docenten vid Stockholms högskola fül. dr och jur. kand. Erik Fahlbeck.
    Prof. Fahlbeck, som är son till prof. Pontus Fahlbeck, är född i Lund 1893. Efter studentex. i Sthm 1912 avlade han jur. kand. ex. där 1919 och disputerade för fil. doktorsgrad i Uppsala 1924, varest han s. å. promoverades. Han fullgjorde tingstjänsttjänstgöring 1919—1922, var t. f. andre kanslisekreterare i lantförsvarsdep. 1919 samt tjänstgjorde såsom notarie med sekreterargöromål i konstitutionsutskottet 1920. Han blev docent i statskunskap vid Stockholms högskola 1929. Han har 1938 t. o. m. år 1941 uppehållit professuren i förvaltningsrätt och statsrätt med folkrätt vid Uppsala universitet. Han har varit ledamot av stadsfullmäktige i Djursholm 1920—1939 och varit ordf. i fattigvårdsstyrelsen och kyrkogårdsstyrelsen där. Han var 1923—1944 verkställande direktör i Handöls nya täljstens- och vattenkraftaktiebolag.
    Bland prof. Fahlbecks arbeten märkas doktorsavhandlingen »Riksrättsinstitutet i 1809 års författning» (1924, se SvJT 1925 s. 124), samt vidare »Ståndsriksdagens sista skede 1809—1866» (1934), »Idéer och män» (1936), »Förvaltningsrättsliga studier» (1938) och »Förvaltningsrättsliga studier II» (1941, se SvJT 1942 s. 133). Vidare åtskilliga bidrag av stats- och förvaltningsrättsligt innehåll i tidskrifter, uppslagsböcker o. s. v.

 

    Ny M.O.-suppleant.Till ställföreträdare för riksdagens militieombudsman efter justitierådet Halvar Lech, vilken avsagt sig uppdraget, har 27 april 1944 utsetts hovrättsrådet i Göta hovrätt Nils Regner. Regner har med anledning härav avsagt sig befattningen såsom byråchef för lagärenden i justitiedepartementet.

 

    Regeringsrätten.K. M:t har
    14 april 1944 beviljat regeringsrådet Carl Meurling avsked från regeringsrådsämbetet fr. o. m. 30 maj 1944;
    5 maj 1944 till regeringsråd fr. o. m. 1 juni 1944 utnämnt kraftverksdirektören civilingenjör Henning Daniel Fransén.

 

    Justitiedepartementet.K. M:t har
    31 mars 1944 — jämte det K. M:t beviljat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Gunnar Danielson ledighet tillsvidare fr. o. m. 1 april 1944 för fullgörande av uppdrag att biträda med utarbetande av följdförfattningar till nya rättegångsbalken jämte därmed sammanhängande frågor — förordnat assessorn i Svea hovrätt Kurt Holmgren att fr. o. m. sistnämnda dag tillsvidare uppehålla Danielsons byråchefsämbete;
    28 april 1944 beviljat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Nils Regner entledigande fr. o. m. 1 maj 1944 från byråchefsförordnandet; s. d. till byråchef för lagärenden i justitiedepartementet fr. o. m. 1 maj 1944 förordnat t. f. lagbyråchefen, assessorn i Svea hovrätt Sven Romanus; s. d. till kansliråd fr. o. m. 1 maj 1944 utnämnt, i justitiedepartementet t. f. kanslirådet i departementet, e. o. andre kanslisekreteraren därstädes Tage Evers och i K. M:ts kansli t. f. kanslirådet i justitiedepartementet Oskar Adelsohn;

PERSONALNOTISER. 493s. d. till e. o. andre kanslisekreterare i justitiedepartementet fr. o. m. 1 maj förordnat förste amanuensen i departementet Gustaf Lindencrona.
    K. M:t har 14 resp. 28 april 1944 förordnat professorn vid universitetet i Lund Åke Malmström och assessorn i hovrätten för Övre Norrland Björn Kjellin att tillsvidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnades.