Ur Svensk författningssamling.
    267. Lag 2 juni 1944 om ändring i 9, 11 och 15 kap. giftermålsbalken.
    268. Lag 2 juni 1944 ang. ändrad lydelse av 20, 21 och 22 §§ lagen d. 11 juni 1920 om barn i äktenskap.
    269. Lag 2 juni 1944 ang. ändrad lydelse av 33 § lagen d. 14 juni 1917 om barn utom äktenskap.

NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 683    271. KK 26 maj 1944 med särskilda föreskrifter ang. inrättande och förande av ny fastighetsbok i fråga om vissa järnvägar.
    284. Lag 9 juni 1944 om upphävande i vissa fall av verkan av uraktlåtenhet att erlägga utskylder till kommun eller annan menighet med avseende å rösträtt och behörighet.
    285. KK 26 maj 1944 med tillämpningsföreskrifter till lagen d. 24 mars 1944 om kastrering.
    292. Lag 9 juni 1944 ang. behörighet för militär befälhavare att ålägga ersättningsskyldighet.
    294. Lag 9 juni 1944 ang. ändring i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister.
    302. Lag 9 juni 1944 om köpares rätt till märkt virke.
    304. Lag 9 juni 1944 ang. ändring i lagen d. 14 juni 1917 om införsel i avlöning, pension eller livränta.
    314. Lag 9 juni 1944 om ändring i 8 kap. strafflagen.
    315. Lag 15 juni 1944 ang. upphävande av 9 § lagen d. 7 maj 1918 om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden.
    316. KF 9 juni 1944 ang. ändring i vissa delar av förordningen d. 18 juni 1927 om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring.
    321. KK 15 juni 1944 ang förfarandet vid krigsmakten då egendom skadats eller gått förlorad.
    326. KK 15 juni 1944 om ändrad lydelse av 4 § 4 mom. instruktionen d. 24 april 1936 för landsfogdarna.
    327. KK 15 juni 1944 om ändring i § 13 instruktionen d. 14 dec. 1917 för landsfiskalerna.
    329. KK 15 juni 1944 om ändring i 2 § förnyade instruktionen d. 24 maj 1918 för stadsfiskalerna.
    332. KK 15 juni 1944 med särskilda föreskrifter ang. åtal vid polisdomstol mot vissa underåriga.
    357. Lag 22 juni 1944 om ändring i förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent.
    372. Lag 22 juni 1944 om ändrad lydelse av 54 och 56 §§ utlänningslagen d. 11 juni 1937.
    374. KK 15 juni 1944 ang. resekostnads- och traktamentsersättning till nämndemän.
    376. KK 15 juni 1944 ang. resekostnads- och traktamentsersättning till vissa ledamöter av övervakningsnämnd.
    382. KK 15 juni 1944 ang. ersättning för flyttningskostnad åt vissa statens befattningshavare.
    393. Lag 22 juni 1944 om rätt att i mål och ärenden som tillhöra domstols handläggning insända handlingar med posten m. m.
    395. K. M:ts cirkulär 22 juni 1944 till de domstolar och övriga myndigheter, mot vilkas beslut talan må fullföljas hos domstol eller överexekutor, ang. innehållet i fullföljdshänvisning för sådan talan.
    415. Lag 15 juni 1944 om vad i allmänhet skall med polismyndighet avses.
    416. Lag 15 juni 1944 om ändrad lydelse av 10 kap. 12 § strafflagen.
    461. Hembiträdeslag 30 juni 1944.
    462. Arbetstidslag 30 juni 1944 för hotell, restauranger och kaféer.
    475. Lag 30 juni 1944 om arbetslöshetsnämnd.
    477. Lag 30 juni 1944 om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa.
    486. Lag 30 juni 1944 ang. ändrad lydelse av 51 § lagen d. 12 aug. 1910 om aktiebolag.
    487. KK 30 juni 1944 ang. ändrad lydelse av 15 och 17 §§ KK d. 24 april 1942 om antagande av aspiranter å landsfiskalstjänst.
    521. Brandlag 15 juli 1944.
    522. K. brandstadga 15 juli 1944.
 

I. S.