NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 911    Förslag av ungdomsvårdskommittén. Den under justitiedepartementet arbetande ungdomsvårdskommittén (se SvJT 1939 s. 623 och 635 samt 1942 s. 94 och 190) har under den gångna sommarens lopp avgivit två betänkanden, ett om psykisk barna- och ungdomsvård och ett om stöd åt ungdomens föreningsliv (SOU 1944:30 och 31).
    Det förra betänkandet syftar till åtgärder av profylaktisk natur till förebyggande av felreaktioner och själsliga missanpassningstillstånd hos det unga släktet, eller med andra ord till ett tidigt undanröjande av vissa grundförutsättningar för uppkomsten av asocialitet och kriminalitet. Kommittén har för sådant ändamål tänkt sig ett system för mentalhygienisk och socialmedicinsk diagnostik och vård om de unga i anknytning till bestående system för hälsovård samt social och pedagogisk omvårdnad. Den för ändamålet tilltänkta organisationen har föreslagits för en övergångstid av tre år, med tanke på att man under denna tid skall vinna erfarenheter av vikt för uppbyggandet av ett bestående och fastare organiserat system. Kommittén föreslår att verksamheten för psykisk barna- och ungdomsvård anförtros åt landstingen och de städer som ej deltaga i landsting. Verksamheten skall vara frivillig och ordnas med hjälp av statsbidrag till täckande av löne- och resekostnader, dock att bidrag av sistnämnda slag icke skola utgå till städerna.
    Verksamhet inom landstingsområde skall anknytas till länslasarett men även utövas med hjälp av filialer, medan vården i städer utom landsting skall vara förlagd till sjukhus eller central under skolmyndighet eller barnavårdsnämnd. Utredning, vård och tillsyn skola handhavas av i distrikten särskilt tillsatta läkare, helst med både psykiatrisk och pediatrisk skolning, samt assistenter med i första hand social men helst även psykologisk och pedagogisk utbildning. För verksamhetens ledning skola landstingens hälso- och sjukvårdsberedningar tillföras sakkunskap å barna- och ungdomsvårdens samt pedagogikens områden. Den lokala tillsynen skall utövas av förste provinsialläkare respektive stadsläkare i samråd med statens fattigvårds- och barnavårdskonsulenter samt vederbörande folkskolinspektörer. Medicinalstyrelsen skall utöva den centrala tillsynen i samråd med socialstyrelsen och skolöverstyrelsen.
    Kommittén föreslår vissa ändringar i barnavårdslagen i syfte att läkares yttrande skall av barnavårdsnämnd inhämtas i större utsträckning och på ett tidigare stadium än hittills, samt att yttrandena skola bliva mer fullständiga och allsidiga än för närvarande. För nu angivna ändamål föreslås regler om att nämnderna skola vara i viss mån förpliktade att anlita den psykiska barnaoch ungdomsvårdens organ. Härjämte yppas önskemål om att medel göras disponibla för ett skolans utnyttjande av dessa organ.
    Betänkandet om stöd åt ungdomens föreningsliv går ut på att med hjälp av föreningslivet tillvarataga och utveckla ungdomens goda egenskaper. I detta betänkande återfinnas ett flertal i princip men ej i detalj utformade framställningar rörande åtgärder för nu angivna ändamål. Däribland märkas framställningar i sådana frågor som införande av studier i föreningskunskap och föreningsteknik i skolundervisningen, ideella föreningars befrielse från nöjesskatt för tillställningar till förmån för ungdomens fostran, ett utnyttjande av det statliga stödet till samlingslokaler särskilt till ungdomens fromma samt ett underlättande av föreningarnas möjligheter att erhålla instruktiv och underhållande smalfilm.

912 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.    Kärnpunkten i sistnämnda betänkande är emellertid ett i detalj utfört förslag om statligt stöd för anställande av instruktörer hos ungdomsföreningarna och för anordnande av instruktionskurser för föreningarnas medlemmar.Kommittén föreslår att bidrag för nu angivna ändamål skola utgå till de olika riksorganisationerna för ungdomsverksamhet, och att bidragen skola utmätas i visst förhållande till organisationernas storlek och omfattning. Varje organisation skall enligt kommitténs mening få fria händer att inom en tämligen vid ram med hjälp av statsunderstöd av lämplig storlek anordna och upplägga instruktionskurser samt anställa för ändamålet lämpade personer såsom instruktörer. Prövningen av organisationernas kvalifikationer för erhållande av bidrag samt kontrollen och övervakningen av bidragens användning böra enligt komitténs förslag anförtros åt skolöverstyrelsen.

H. H.