Konflikt vid statens utlänningskommission. Personalföreningen vid statens utlänningskommission lät i slutet av aug. 1944 publicera följande kommuniké:

 

    »Statens utlänningskommissions personalförening begär hos K. M:t, att de löneförhöjningar som kommissionen kan komma att genomföra som en kompensation i anledning av att personalen överflyttas från socialstyrelsen till mera osäkra anställningar hos kommissionen skola räknas retroaktivt från och med den 1 juli. Kommissionen har hos K. M:t avgivit förslag till

 

60—447004. Svensk Juristtidning 1944.

946 KONFLIKT VID STATENS UTLÄNNINGSKOMMISSION.lönereglemente och därvid anmält, att vissa löneförhöjningar planeras dock utan retroaktiv verkan. Personalföreningen framhåller, att anställningsförhållandena hos kommissionen för närvarande äro otillfredsställande reglerade.
    För tidigare anställd personal anser sig kommissionen för närvarande icke kunna genomföra någon löneförhöjning, då man avvaktar K. M:ts fastställelse av lönereglementet. Däremot låter kommissionen nyanställa personal mot väsentligt högre löner än de äldre befattningshavare med samma eller större meriter nu åtnjuta. Då stor misstämning i anledning härav råder bland personalen, har personalföreningen sett sig föranlåten att vädja till platssökande att icke antaga anställning hos kommissionen innan anställningsförhållandena slutligt reglerats. Det kan nämnas, att utlänningskommissionen tillkom den 1 juli i år och ännu ha varken lönereglemente, löneplan eller arbetsordning fastställts för personalen.»

 

    Härutöver kan beträffande de vid kommissionen anställda juristerna särskilt nämnas, att de från socialstyrelsen överflyttade amanuenserna, vilka förut haft utsikt att bliva befordrade till e. o. tjänstemän i statligt verk, hade berövats denna möjlighet utan att erhålla någon kompensation därför i form av ökade löneförmåner. Det hade nämligen föreskrivits, att överflyttad personal icke finge erhålla högre lön än som utgick i socialstyrelsen. Följden hade blivit, att exempelvis överflyttade juris kandidater med fulla tingsmeriter avlönades lägre än de nyanställda. Sålunda kan nämnas att två amanuenser med över sex månaders anställning vid socialstyrelsen erhöllo en lön av 419 kr. per månad, medan två nyanställda amanuenser hade en månadslön av 501 kr.
    SYJF biträdde aktionen genom att uppmana sina medlemmar att respektera personalföreningens vädjan till platssökande att icke antaga anställning hos kommissionen, innan anställningsförhållandena slutligt reglerats.
    Några veckor senare meddelade personalföreningen att från dess sida erinran icke längre gjordes mot nyanställningar. Den närmaste anledningen till personalföreningens aktion hade varit, att kommissionen låtit anställa ny personal mot högre löner än i tjänsten äldre befattningshavare erhålla medan för de senare någon löneförhöjning på grund av K. M:ts direktiv icke ansetts genomförbar. Denna anomali hade nu undanröjts, sedan K. M:t på personalföreningens framställning medgivit, att vissa i lönehänseende särskilt missgynnade befattningshavare skulle få samma lön som den nyanställda personalen och att denna löneförhöjning skall räknas retroaktivt från och med den 1 juli i år. K. M:t hade även fastställt löneplan för personalen; däremot erhöll kommissionen föreskrifter om lönereglemente först den 16 okt. 1944.
    I samband med konfliktens upphörande uttalade personalföreningen, att anställningsvillkoren i kommissionen icke syntes bliva sådana, som den från socialstyrelsen överflyttade personalen väntat sig, varför personalföreningen med både vaksamhet och oro följde den vidare utvecklingen av lönefrågan.
 

K. R.