948 NOTISER.    Domstolarnas byggnadsfrågor. Processreformens ikraftträdande förutsätter för hovrätternas del lösandet av åtskilliga byggnadsfrågor. För de nytillkommande hovrätterna skola nya hus byggas; alla de andra utom Umeå-hovrätten behöva utvidgade lokaler. Det är avsett att Svea hovrätt skall få disponera hela Kungshuset, som det nu delar med kammarkollegiet. Men då kammarkollegiets utflyttning är beroende av att andra lokaler anskaffas för dess behov och sådana inte beräknas komma att stå till förfogande förrän kanslihusets tillbyggnad är färdig — denna är ju ännu inte påbörjad — kan nog Svea hovrätts lokalfråga befaras inte bliva definitivt löst före rättegångsreformens ikraftträdande. Göta hovrätt kräver trots uppdelningen betydligt utvidgade lokaler. Eftersom man givetvis inte kan bygga till den nuvarande förnäma hovrättsbyggnaden får det erforderliga nya utrymmet vinnas genom nybyggnad av en länga på den lyckligtvis ganska stora hovrättstomten. Skånska hovrättens byggnadsfråga har redan avancerat så långt att preliminära ritningar till två flygelbyggnader till det nuvarande hovrättshuset och till ändrad rumsindelning i detta föreligga. För Göteborgs-hovrätten finnas sedan ett par år ett flertal byggnadsförslag. Det senaste har anpassats efter en byggnadskostnad av 520,000 kronor (medel beviljade 1941 och 1942). Det är emellertid en tvångslösning förorsakad av civila byggnadsutredningens ingripanden för att pressa ner byggnadskostnaderna. Förslaget har skarpt kritiserats, bl. a. av byggnadsstyrelsen. I en skrivelse till justitiedepartementet i september i år har presidenten Bendz framfört ytterligare anmärkningar av mycket vägande slag. Han har därvid fått understöd av styrelsen för Sveriges advokatsamfund som avlossat en fruktansvärd salva mot förslaget med dess enligt styrelsens mening nästan i alla hänseenden för små och på annat sätt onöjaktiga utrymmen. Det motsvarar, säger styrelsen som en sammanfattning, inte ens tillnärmelsevis de krav som måste ställas på en hovrättsbyggnad där modern, offentlig, muntlig och koncentrerad domstolsförhandling skall äga rum. Med anledning av kritiken har K. M:t beslutat att frågan om byggnadens utformning skall tas upp på nytt. Den kommer nu att göras till föremål för överläggningar jämsides med Sundsvalls-hovrättens byggnadsfråga. — Utredningen i alla ärendena omhänderhas av byggnadsstyrelsen som har att samråda med representanter för justitiedepartementet och hovrätterna.
    En lång tid har man varit inriktad på att söka anskaffa erforderliga nya lokaler åt Högsta domstolen i Garnisonssjukhuset på Kungsholmen. Dessa planer har man övergivit. Det får nu anses definitivt bestämt att i stället det s. k. Gamla rådhuset (Bondeska palatset) skall få inrymma Högsta domstolen. Först måste emellertid andra lokaler anskaffas åt de kommunala organ som disponera byggnaden; denna måste också genomgå en genomgripande restaurering och inre ombyggnad. Nedre justitierevisionen kommer att få lokaler i närheten, antingen i kanslihuset eller i det nybyggda kanslihusannexet.
    Angående lokalbehovet i tingshus efter nya rättegångsbalkens ikraftträdande har från justitiedepartementet d. 30 sept. 1944 till rikets häradshövdingar överlämnats en promemoria avsedd att tjäna till ledning då fråga uppkommer om nybyggnad eller ombyggnad av tingshus. Särskilda an-

NOTISER. 949visningar rörande lokalbehovet lämnas beträffande tingshus å kansliort, beträffande tingshus som inte ligger å kansliort och beträffande domarkansli som inte ligger å tingsställe. Tingshusbyggnader, vilka i stort sett motsvara skäliga krav, böra enligt promemorian även efter processreformens genomförande kunna användas för sitt ändamål, även om de inte helt uppfylla de önskemål i fråga om lokalutrymmen som angivits i promemorian
 

B. L.