Lunds universitet. Till professor i civilrätt med internationell privaträtt vid Lunds universitet har K. M:t nov. 1944 från 1 dec. s. å. utnämnt och förordnat docenten Folke Schmidt.
    Prof. Schmidt är född i Linköping 1909. Han avlade studentexamen i Uppsala 1927, jur. kand. ex. i Uppsala 1931, jur. lic. ex. 1938, disputerade 1938 för juris doktorsgrad i Uppsala och blev docent först där och senare samma år i Lund, där han sedan 1939 varit tillförordnad professor i civilrätt. Åren 1932—35 fullgjorde han tingstjänstgöring vid Uppsala läns norra domsaga. Han har tjänstgjort som notarie i riksdagens andra lagutskott och varit sakkunnig inom justitiedepartementet för en förberedande utredning rörande en revision av gällande bestämmelser om avbetalningsköp. Sedan 1941 är han ordförande i Juridiska föreningen i Lund och i Lunds stads lönenämnd.
    Beträffande prof. Schmidts författarskap se följande häfte.

 

    Regeringen. K. M:t har 15 dec. 1944 dels, på därom gjord framställning, beviljat statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet Gösta Bagge entledigande från statsråds- och departementschefsämbetet, dels ock till statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet utnämnt professorn vid Göteborgs högskola Georg Andrén.

 

    Strafflagberedningen. Sedan strafflagberedningen i nov. 1944 avlämnat betänkande angående verkställigheten av frihetsstraff m. m., har K. M:t uppdragit åt beredningen att verkställa en allmän översyn av det straffrättsliga reaktionssystemet i dess helhet (jfr ovan s. 70 f.). Vid fullgörande av detta uppdrag skall beredningen utgöras av presidenten Karl Schlyter, ordf., professorn Ragnar Bergendal, häradshövdingen G. A. Eriksson, överdirektören Hardg Göransson, borgmästaren Maths Heuman och byråchefen för lagärenden i justitiedeparlementet Ivar Strahl. Till sekreterare i beredningen har förordnats hovrättsassessorn William Gripmark. Såsom sakkunniga att efter kallelse deltaga i överläggningar med beredningen äro utsedda professorn Ivar Agge, leg. läkaren vid centrallasarettet i Karlstad Gustav Jonsson, direktören vid centralfängelset å Långholmen Sven Kjellegård, advokaten Hugo Lindberg, e. o. akluarien i fångvårdsstyrelsen Torgny Lindberg, leg. läkaren Elsa-Brita Nordlund i Stockholm och överläkaren docenten Sven Stenberg.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    27 okt. 1944 förordnat hovrättsassessorn Bengt Lassen att inom justitiedepartementet biträda med de uppdrag som av departementschefen till honom överlämnas; åt Lassen har uppdragits att handlägga vissa lagfrågor och administrativa frågor som sammanhänga med processreformens genomförande;
    1 dec. 1944 förordnat e. fiskalen i Svea hovrätt Per Gunnar Bergsten att tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    22 dec. 1944 dels till kansliråd i K. M:ts kansli utnämnt förste kanslisekreteraren i justitiedepartementet Axel Stenkula, dels ock förordnat förste amanuensen i nämnda departement Thore Wisén att fr. o. m. 1 jan. 1945 tills vidare, så länge e. o. andre kanslisekreteraren Gustaf Lindencrona är byråchef hos statens utlänningskommission, uppehålla dennes kanslisekreterartjänst i departementet;
    4 jan. 1945 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Bengt Scherdin att såsom sakkunnig biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.

PERSONALNOTISER. 111    Chefen för justitiedepartementet har
    15 nov. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 2 nov. 1944, tillkallat överståthållaren Torsten Nothin att såsom sakkunnig inom justitiedepartementet verkställa förberedande utredning angående utgivande av en eller flera författningshandböcker för förvaltande verk och myndigheter;
    13 dec. 1944, med stöd av K. M:ts bemyndigande 17 nov. 1944, tillkallat t. f. kanslirådet i finansdepartementet Bernt Nevrell, tillika ordförande, att jämte bl. a. byråchefen i fångvårdsstyrelsen Axel Wennerholm såsom sakkunnig inom justitiedepartementet verkställa utredning rörande frågan om löneställningen för vakt- och arbetsledarpersonalen vid fångvården.